ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thousandfold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thousandfold*, -thousandfold-

thousandfold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thousandfold (adj.) หนึ่งพันเท่า Syn. thousand
thousandfold (adv.) เป็นพันเท่า
thousandfold (n.) จำนวนพันเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
thousandfoldadj. พันเท่า,มีหนึ่งพันส่วน. adv. เป็นพัน,เป็นพันเท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Man may evolve a thousandfold through this technology... but the rush must be tempered with wisdom.แต่ก็อาจช่วยแก้ปัญหา นับพันประการของเทคโนโลยีสมัยนี้ แต่ทั้งหมด.. ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ควบคุมมัน
Your brother's powers could increase a thousandfold.พลังของน้องชายคุณ สามารถเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
If you give them your love, they will return it a thousandfold.ถ้าท่านมอบความรักให้พวกเขา พวกเขาจะมอบให้ท่านแม้นชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thousandfold
Back to top