ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hundred-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hundred, *hundred*,

-hundred- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A hundred people crammed into a car.คนนับร้อยแออัดอยู่ในตู้เดียว
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู
Four hundred million and 997,000 plus six, equals 400,997,006!...997,000 บวก 6 เท่ากับ 400,997,006
Five hundred million and 32 plus three. Those things.500,000,032 บวก 3 พวกนั้น...
Five hundred million, 44.ห้าร้อย... ล้านกับ 44...
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า...
Two hundred dollars... and you boys drank $300 worth of beer.$200 และพวกคุณดื่มเบียร์มูลค่า$300
My brothers India is 700,000 villages not a few hundred lawyers in Delhi and Bombay.พี่น้องทั้งหลาย อินเดีย มีเจ็ดแสนหมู่บ้าน
Eight hundred of her crew were lost.แปดร้อยของลูกเรือถูกกลืน หายไป
Nobody's seen this for a hundred years.ไม่มีใครเห็นนี้มาหลายร้อยปี
When you consider that... finding pleasure once every fifty to a hundred years is not a big deal.ถ้าลูกลองไตร่ตรองดู.. การขึ้นมาหาความสุข ทุกห้าร้อยปีนั้น มิใช่เรื่องใหญ่เลย
They might have a hundred guns, but it's safer down here!ถึงพวกมันจะมีปืนร้อยกระบอก ข้างล่างก็ปลอดภัยกว่าอยู่ดี!

-hundred- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百儿八十[bǎi ér bā shí, ㄅㄞˇ ㄦˊ ㄅㄚ ㄕˊ, 百儿八十 / 百兒八十] about a hundred; a hundred or so
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
亿[yì, ㄧˋ, 亿 / 億] a hundred million; calculate
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, 十二分] exceedingly; hundred percent; everything and more
[bǎi, ㄅㄞˇ, 佰] hundred (banker's anti-fraud numeral)
十万[shí wàn, ㄕˊ ㄨㄢˋ, 十万 / 十萬] hundred thousand
百分制[bǎi fēn zhì, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓˋ, 百分制] hundred mark system
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, 百家姓] hundred family surnames (Song dynasty reading primer)
百年[bǎi nián, ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ, 百年] hundred years; century; lifetime
百花奖[bǎi huā jiǎng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, 百花奖 / 百花獎] Hundred flowers film prize, awarded since 1962
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).
杀一儆百[shā yī jǐng bǎi, ㄕㄚ ㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄅㄞˇ, 杀一儆百 / 殺一儆百] lit. kill one to warn a hundred (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought
百闻不如一见[bǎi wén bù rú yī jiàn, ㄅㄞˇ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄧ ㄐㄧㄢˋ, 百闻不如一见 / 百聞不如一見] seeing once is better than hearing a hundred times (成语 saw); seeing for oneself is better than hearing from many others; seeing is believing
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
百听不厌[bǎi tīng bù yàn, ㄅㄞˇ ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, 百听不厌 / 百聽不厭] worth hearing a hundred times

-hundred- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
一束[いっそく;ひとたば, issoku ; hitotaba] (n,adj-no) a bundle; a hundred
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...)
小倉百人一首[おぐらひゃくにんいっしゅ, ogurahyakunin'isshu] (n) Ogura Anthology of One Hundred Tanka by One Hundred Poets
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
百八[ひゃくはち, hyakuhachi] (n) (1) 108; one hundred and eight; (2) {Buddh} (See 煩悩・2) the number of kleshas, worldly thoughts and passions; (3) (See 七十二候,節気) the sum of 12 months, 24 seasons of the solar year, and 72 'climates' of one year
百日[ひゃくにち, hyakunichi] (n) hundred days; lengthy time
百日天下[ひゃくにちてんか, hyakunichitenka] (n) The Hundred Days (of Napoleon I); very short-lived regime
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) gentlemen; you; (all of) you or them; (2) (See 諸子百家) Hundred Schools of Thought
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period

-hundred- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบงก์ร้อย = แบงก์ 100[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill FR: billet de 100 bahts [m] ; billet de cent bahts [m] ; billet de 100 [m]
หนึ่งร้อย[num.] (neung røi) EN: one hundred ; 100 FR: cent [m] ; 100
หนึ่งแสน[num.] (neung saēn) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000 FR: cent milles [mpl] ; 100.000
หน่วยแสน[n. exp.] (nūay-saēn) EN: hundred thousands FR: centaine de millier [f]
ร้อย[n.] (røi) EN: hundred ; 100 FR: cent ; 100
ร้อยเอ็ด[num.] (røi-et) EN: hundred one ; one hundred and one FR: cent un
ศดก[n.] (sadok) EN: one hundred FR:
สดก[n.] (sadok) EN: one hundred FR:
แสน[n. - num.] (saēn) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000 FR: cent milles ; 100.000
แสนหนึ่ง[num.] (saēn neung) EN: hundred thousand ; one hundred thousand ; 100,000 FR: cent milles ; 100.000
ศตะ[n.] (sata) EN: one hundred FR: cent
ศต-[pref.] (sata- = sat) EN: one hundred FR: cent
ศดก[n.] (sataka) EN: one hundred FR:
ศตกะ[n.] (sataka) EN: one hundred FR:
สตกะ[n.] (sataka) EN: one hundred FR:
ศตมวาร[n.] (satamawān) EN: the hundredth-day rite performed one hundred days after death but before cremation FR:
ส่วนในร้อยส่วน[n. exp.] (suan nai rø) EN: parts per hundred (pph) FR:
๑๐๑ (ร้อยเอ็ด)[num.] (røi et ; ne) EN: 101 (one hundred and one) FR: 101 (cent-un ; cent-et-un)
๑๙๙ (ร้อยเก้าสิบเก้า)[num.] (røi kāosip-) EN: 199 (one hundred and ninety-nine) FR: 199 (cent quatre-vingt dix-neuf)
๑๐๐๐๐๐ (หนึ่งแสน)[num.] (neung saēn ) EN: 100,000 (one hundred thousand) FR: 100.000 (cent milles)
๒๐๐๐๐๐ (สองแสน)[num.] (søng saēn) EN: 200,000 (two hundred thousand) FR: 200.000 (deux cent milles)
๓๐๐๐๐๐ (สามแสน)[num.] (sām saēn) EN: 300,000 (three hundred thousand) FR: 300.000 (trois cent milles)
๔๐๐๐๐๐ (สี่แสน)[num.] (sī saēn) EN: 400,000 (four hundred thousand) FR: 400.000 (quatre cent milles)
๕๐๐๐๐๐ (ห้าแสน)[num.] (hā saēn) EN: 500,000 (five hundred thousand) FR: 500.000 (cinq cent milles)
๖๐๐๐๐๐ (หกแสน)[num.] (hok saēn) EN: 600,000 (six hundred thousand) FR: 600.000 (six cent milles)
๗๐๐๐๐๐ (เจ็ดแสน)[num.] (jet saēn) EN: 700,000 (seven hundred thousand) FR: 700.000 (sept cent milles)
๘๐๐๐๐๐ (แปดแสน)[num.] (paēt saēn) EN: 800,000 (eight hundred thousand) FR: 800.000 (huit cent milles)
๙๐๐๐๐๐ (เก้าแสน)[num.] (kāo saēn) EN: 900,000 (nine hundred thousand) FR: 900.000 (neuf cent milles)
๑๐๐๐๐๐๐๐๐ (หนึ่งร้อยล้าน)[num.] (neung røi l) EN: 100.000.000 (one hundred million) FR: 100.000.000 (cent millions)

-hundred- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hundert {num} | hunderte | einhunderthundred | hundreds | one hundred

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hundred-
Back to top