ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*helmsman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น helmsman, -helmsman-

*helmsman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
helmsman (n.) คนถือพวงมาลัยเรือ Syn. steersman, wheelman
helmsman (n.) ผู้นำ
helmsmanship (n.) ความสามารถด้านการเดินเรือ See also: ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
helmsman(เฮล์มซ'มัน) n., คนถือพวงมาลัย,คนถือหางเสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
helmsman(n) คนถือท้ายเรือ,คนถือหางเสือเรือ,คนถือพวงมาลัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The helmsman's wife.""The helmsman's wife"
Second mate and helmsman to the bridge.คู่ที่สองและ ผู้นำสะพาน.
Helmsman, get back on the helm!- จนท.บังคับเรือ เข้าบังคับพวงมาลัย
Let's give them a warning, Helmsman.ส่งสัญญาณเตือนไป จนท.บังคับเรือ

*helmsman* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舵手[duò shǒu, ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 舵手] helmsman

*helmsman* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操舵手[そうだしゅ, soudashu] (n) helmsman; coxswain
舵取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance
舵手[だしゅ, dashu] (n) helmsman; coxswain

*helmsman* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นายท้าย[n.] (nāithāi) EN: steersman ; helmsman FR:
นายท้ายเรือ[n. exp.] (nāithāi reū) EN: steersman ; helmsman FR:
นาวิก[n.] (nāwīk) EN: navigator ; sailor ; helmsman ; steersman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *helmsman*
Back to top