ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wheelman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wheelman*, -wheelman-

wheelman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheelman (n.) คนขับรถหรือพาหนะชนิดอื่น See also: โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
wheelman (n.) คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
wheelman (n.) คนขับเรือ Syn. helmsman, steersman
English-Thai: HOPE Dictionary
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now there was a time, if you ask anyone in our game, who the best damn wheelman around was, and I'm guaranteeing you, you're going to hear the name Crunch Calhoun.ตอนนี้มีเวลา ถ้าคุณขอให้ทุกคนในเกมของเรา ที่แช่งที่ดีที่สุด รอบ wheelman เป็น และฉันรับประกันคุณคุณจะ จะได้ยินเสียงดังชื่อคาลฮูน
You need a wheelman?นายอยากได้คนขับรถไหม?
I'll let you know if I need a wheelman.ฉันจะบอกให้นายรู้ถ้าฉันอยากได้คนขับรถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wheelman
Back to top