ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-helmsman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น helmsman, *helmsman*,

-helmsman- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Second mate and helmsman to the bridge.คู่ที่สองและ ผู้นำสะพาน.

-helmsman- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นายท้าย[n.] (nāithāi) EN: steersman ; helmsman FR:
นายท้ายเรือ[n. exp.] (nāithāi reū) EN: steersman ; helmsman FR:
นาวิก[n.] (nāwīk) EN: navigator ; sailor ; helmsman ; steersman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -helmsman-
Back to top