ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*heatedly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heatedly, -heatedly-

*heatedly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heatedly (adv.) อย่างโกรธ See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างโมโห Syn. angrily, vehemently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Citizens heatedly protested against the terror of the PKK.เหล่าประชาชนต่างพากันออกมาประท้วง.. ผู้ก่อการร้ายแย่งแยกดินแดน หรือ PKK

*heatedly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *heatedly*
Back to top