ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-heatedly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heatedly, *heatedly*,

-heatedly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Citizens heatedly protested against the terror of the PKK.เหล่าประชาชนต่างพากันออกมาประท้วง.. ผู้ก่อการร้ายแย่งแยกดินแดน หรือ PKK

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -heatedly-
Back to top