ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ghetto*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ghetto, -ghetto-

*ghetto* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ghetto (n.) สลัม See also: ชุมชนแออัด
ghettoize (vt.) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม Syn. classify, discriminate, separate
English-Thai: HOPE Dictionary
ghetto(เกท'โท) n. เขตบริเวณสลัมที่มีคนอยู่กันแออัด
ghettoizevt. แยกออกต่างหาก, See also: ghettoization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ghetto(n) ย่านชาวยิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข
But it's outside the ghetto, so you can barter for extra goods-- for eggs, I don't know what you need-- with the Polish workers.แต่ตั้งอยู่นอกเขตควบคุม ออกไปแลกของที่จำเป็นได้
This street divides the ghetto just about in half.ถนนแบ่งค่ายออกเป็นสองส่วน...
With Ghetto B.เราเริ่มที่ชุมชน บี.
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด
I've been living in Krakow on false papers since the ghetto massacre.ฉันใช้บัตรปลอมในคราคุฟ
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ
You're better off than us. Here in the large ghetto it's a cesspool.นายดีกว่าพวกเรา เราอยู่ข้างนอกแต่เป็นแค่สิ่งปฏิกูล
Well, for some reasons don't ask me why the Germans allowed him into the ghetto to perform an operation.พวกเยอรมัน ยอมให้เขามาผ่าตัดคนไข้ในเขตยิว
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น..
We have a flat for you near the ghetto wall.เรามีห้องพักให้คุณอยู่ ใกล้กำแพงเขตยิว

*ghetto* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噪音盒[zào yīn hé, ㄗㄠˋ ㄏㄜˊ, 噪音盒] boombox; ghetto blaster
居民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, 居民区 / 居民區] living area; ghetto
贫民区[pín mín qū, ㄆㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, 贫民区 / 貧民區] slum area; ghetto

*ghetto* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲットー[, getto-] (n) ghetto (ita
ブラックゲットー[, burakkugetto-] (n) black ghetto
ラルゲット[, rarugetto] (n) larghetto (ita

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ghetto*
Back to top