ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ghetto-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ghetto, *ghetto*,

-ghetto- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข
This street divides the ghetto just about in half.ถนนแบ่งค่ายออกเป็นสองส่วน...
With Ghetto B.เราเริ่มที่ชุมชน บี.
I've been living in Krakow on false papers since the ghetto massacre.ฉันใช้บัตรปลอมในคราคุฟ
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ
You're better off than us. Here in the large ghetto it's a cesspool.นายดีกว่าพวกเรา เราอยู่ข้างนอกแต่เป็นแค่สิ่งปฏิกูล
Well, for some reasons don't ask me why the Germans allowed him into the ghetto to perform an operation.พวกเยอรมัน ยอมให้เขามาผ่าตัดคนไข้ในเขตยิว
We have a flat for you near the ghetto wall.เรามีห้องพักให้คุณอยู่ ใกล้กำแพงเขตยิว
You were very ghetto fabulous.เธอมันเด็กสลัมที่เยี่ยมมาก
Fuck you, ghetto trash.บ้าเอ๊ย ฉันก็แค่พูดเล่นน่า
I thought your ghetto ass would be done breaking and entering by now.ฉันน่าจะรู้แล้วว่า เด็กสลัมจะบุกเข้ามาที่บ้าน

-ghetto- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噪音盒[zào yīn hé, ㄗㄠˋ ㄏㄜˊ, 噪音盒] boombox; ghetto blaster

-ghetto- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲットー[, getto-] (n) ghetto (ita
ブラックゲットー[, burakkugetto-] (n) black ghetto

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ghetto-
Back to top