ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*frontage*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frontage, -frontage-

*frontage* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frontage (n.) ด้านหน้าของอาคาร Syn. fa?ade
English-Thai: HOPE Dictionary
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
English-Thai: Nontri Dictionary
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're going to the old Cuthridge factory on frontage road.เราจะเข้าไปที่โรงงานเก่า Cuthridge ตรงถนนด้านหน้า
I'll pick Thornhill up on the frontage road and follow him back to the office.ผมจะไปหาธอร์นฮิลล์ ที่ถนนด้านหน้า แล้วตามเขากลับไป ที่ออฟฟิศ

*frontage* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P)
戦闘正面幅[せんとうしょうめんはば, sentoushoumenhaba] (n) frontage
正面[しょうめん, shoumen] (n,adj-no,pref) front; frontage; facade; main; (P)
表付き[おもてつき, omotetsuki] (n) frontage
軒先[のきさき, nokisaki] (n) edge of the eaves; house frontage; (P)
間口[まぐち, maguchi] (n) frontage; (P)

*frontage* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m] ; côté face [m]
ออกทางขนาน[n. exp.] (øk thāng kh) EN: frontage road ; access road ; outer road FR:
ทางคู่ขนาน[n. exp.] (thāng khū k) EN: frontage road ; service road FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *frontage*
Back to top