ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-frontage-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frontage, *frontage*,

-frontage- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're going to the old Cuthridge factory on frontage road.เราจะเข้าไปที่โรงงานเก่า Cuthridge ตรงถนนด้านหน้า
I'll pick Thornhill up on the frontage road and follow him back to the office.ผมจะไปหาธอร์นฮิลล์ ที่ถนนด้านหน้า แล้วตามเขากลับไป ที่ออฟฟิศ

-frontage- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦闘正面幅[せんとうしょうめんはば, sentoushoumenhaba] (n) frontage
表付き[おもてつき, omotetsuki] (n) frontage

-frontage- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านหน้า[n.] (dān nā) EN: front ; frontage ; facade FR: front [m] ; devant [m] ; endroit [m] ; recto [m] ; côté face [m]
ออกทางขนาน[n. exp.] (øk thāng kh) EN: frontage road ; access road ; outer road FR:
ทางคู่ขนาน[n. exp.] (thāng khū k) EN: frontage road ; service road FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -frontage-
Back to top