ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*foreland*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foreland, -foreland-

*foreland* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreland (n.) แหลม (ทางภูมิศาสตร์) See also: แผ่นดินที่ยื่นไปในทะเล Syn. headland, promontory
English-Thai: Nontri Dictionary
foreland(n) แหลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *foreland*
Back to top