ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

promontory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *promontory*, -promontory-

promontory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
promontory (n.) แหลม See also: เนินที่ยื่นไปในทะเล Syn. projection, foreland
English-Thai: HOPE Dictionary
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland
English-Thai: Nontri Dictionary
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
promontory; prominence; promontorium; protuberanceส่วนยื่น, ส่วนนูน, ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should be like a rocky promontory against which the restless surf continually pounds.เจ้าควรจะเป็นโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเล ปะทะกับคลื่นที่ซัดฝั่งอย่างบ้าคลั่ง ที่โหมกระหน่ำอย่างไม่หยุดหย่อน
Meet me on the open water, just yourself, no weapons, 500 meters offshore from the promontory.เจอฉันที่ทะเลเปิด มาคนเดียวนะ ห้ามพกอาวุธ 500 เมตรจากฝั่ง ทางแหลมโพรมอนโทรี่
Like a rocky promontory.ราวกับโขดหินที่ยื่นออกไปในทะเล

promontory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岬角[こうかく, koukaku] (n) (obsc) anat promontory; promontory

promontory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวแหลม[n.] (hūalaēm) EN: headland ; promontory FR: promontoire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า promontory
Back to top