ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*folder*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น folder, -folder-

*folder* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
folder (n.) แฟ้มเก็บเอกสาร Syn. file, binder, portfolio
folder (n.) กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
manifolder (n.) ผู้ถ่ายสำเนา
English-Thai: HOPE Dictionary
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
system folderโฟลเดอร์ระบบหมายถึง โฟลเดอร์ในเครื่องแมคอินทอช ที่บรรจุแฟ้มระบบทั้งหมดเอาไว้ เพื่อใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) รวมทั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
folder(n) แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
folderโฟลเดอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Show me my folder. No. That is not productive.- ไม่ ดูไปก็ไม่มีประโยชน์
Click on the Crisis folder, you'll see a list of empty rooms, give 'em fourth-floor, comp 'em for tonight and tomorrow.คลิกที่โฟลเดอร์ฉุกเฉิน จะเห็นรายชื่อของห้องที่ยังว่างอยู่ ให้พวกเขาพักที่ชั้น 4 ให้เขาพักฟรีไปเลย คืนนี้และพรุ่งนี้ด้วย
They been keeping a folder on me 'cause of my stomach.พวกเขาเก็บช่องเอกสารบนฉันสาเหตุของท้องของฉัน.
Don't Lose That Folder. Got It? Believe Me, I Won'tอย่าทำแฟ้มนั้นหาย เข้าใจไหม ฉันไม่ทำแน่
Give Me The Damn Folder, Edie! (Singsong Voice) Not Gonna Happen!เอาแฟ้มนั้นมาให้ฉัน อีดี้ /Nไม่มีทาง
There is a folder in that briefcase on the conference table.มีแฟ้มในกระเป๋านั่น บนโต๊ะประชุม
Is this from my father's folder? Yeah. And it explains why Scylla sounded so familiar.ใช่ มันอธิบายว่าทำไืมคำว่้า scylla ถึงคุ้นหูนัก
I FOUND PICTURES ON HIS COMPUTER IN A SPECIAL FOLDER HE CREATED.ผมเจอภาพถ่ายในคอมพ์ อยู่ในโฟลเดอร์พิเศษที่เขาทำไว้
The folder contains Your people's whereabouts--ในแฟ้มมีข้อมูลที่อยู่ของคนของพวกคุณ
Your father's old confidential informant folders aren't gonna re-file themselves.แฟ้มข้อมูลลับของพ่อคุณ จะไม่เก็บตัวเองเข้าที่หรอกนะ
The folder-- you moved it when you saw me, protected it.แฟ้ม นั่นไงคุณขยับมัน ตอนที่คุณเห็นผม
Why don't you run those folders in the conference room over to the courthouse?ทำไมเธอไม่ไปทำเอกสาร หลังการประชุมของศาล?

*folder* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, 收藏夹 / 收藏夾] favorites folder (web browser)
文件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 文件夹 / 文件夾] folder; file (paper)

*folder* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file
システムフォルダ[, shisutemuforuda] (n) {comp} system folder
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder
パブリックフォルダ[, paburikkuforuda] (n) {comp} public folder
フォルダ;フォルダー[, foruda ; foruda-] (n) folder
共有フォルダ[きょうゆうフォルダ, kyouyuu foruda] (n) {comp} shared folder
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder

*folder* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟลเดอร์[n.] (fondoē = fo) EN: folder FR: folder [m] (anglic.) ; répertoire [m]

*folder* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover
Unterschriftenmappe {f}signature folder
Falter {m}folder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *folder*
Back to top