ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-folder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น folder, *folder*,

-folder- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They been keeping a folder on me 'cause of my stomach.พวกเขาเก็บช่องเอกสารบนฉันสาเหตุของท้องของฉัน.
There is a folder in that briefcase on the conference table.มีแฟ้มในกระเป๋านั่น บนโต๊ะประชุม
I FOUND PICTURES ON HIS COMPUTER IN A SPECIAL FOLDER HE CREATED.ผมเจอภาพถ่ายในคอมพ์ อยู่ในโฟลเดอร์พิเศษที่เขาทำไว้
The folder contains Your people's whereabouts--ในแฟ้มมีข้อมูลที่อยู่ของคนของพวกคุณ
Burning the folder out here is a bad idea if the police could use it to build a case against Toby.สเปนเซอร์พูดถูก เราไม่ควรเผาแฟ้มที่นี่ ถ้าตำรวจใช้มัน สืบคดีโทบี้
I didn't know that folder was shared by others.ฉันไม่รู้ว่าโฟลเดอร์นี้แชร์กับคนอื่นอยู่
The folder name is 'Oska.' Give me the songs.แม้แต่ชื่อไฟล์ "ออสก้า" ยกมันให้ฉัน
One on a folder in my dad's legal files, which meant it was private legal information that I was supposed to never look at.แฟ้มคดีของเขา ในเก๊ะของพ่อฉัน ซึ่งหมายถึง มันเป็นคดีลับ เปิดเผยไม่ได้ และฉันก็ไม่มีสิทธิ์ดู
I saw the, uh, tech guy who's working the case, and he had a huge file folder marked "James Frampton""ฉันเห็น เอ่อ ฝ่ายเทคนิค ที่ทำคดี เขามีแฟ้มใหญ่ๆ ที่เขียนว่า เจมส์ แฟรมป์ตัน
Bring that folder up here right now.เอาเอกสารนั่นมานี่ เดี๋ยวนี้
Neyman the folder and Neyman lost it.แฟ้มเพลงกับนีย์แมนไป แล้วเค้าทำหาย
The folder is your fucking responsibility, Tannerแฟ้มเพลงมันเป็นความรับผิดชอบ ของแก แทนเนอร์

-folder- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, 收藏夹 / 收藏夾] favorites folder (web browser)

-folder- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file
システムフォルダ[, shisutemuforuda] (n) {comp} system folder
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder
パブリックフォルダ[, paburikkuforuda] (n) {comp} public folder
フォルダ;フォルダー[, foruda ; foruda-] (n) folder
共有フォルダ[きょうゆうフォルダ, kyouyuu foruda] (n) {comp} shared folder
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder

-folder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฟลเดอร์[n.] (fondoē = fo) EN: folder FR: folder [m] (anglic.) ; répertoire [m]

-folder- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterschriftenmappe {f}signature folder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -folder-
Back to top