ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fiberglass*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiberglass, -fiberglass-

*fiberglass* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiberglass (n.) ฉนวนใยแก้ว See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว Syn. fibreglass, spunglass
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberglassไฟเบอร์กลาส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now the doctor says there's fiberglass in his lungs.แล้วตอนนี้หมอบอกว่ามีไฟเบอร์กลาสอยู่ในปอดเขา
This here's fiberglass. Can't pound that out.นี่มันไฟเบอร์กลาสนะ ซ่อมไม่ได้
I think it's a fake. It's prefab, fiberglass.ตึกประกอบด้วยไฟเบอร์กลาส คนพวกนี้จะปั่นหัวเราเล่น

*fiberglass* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玻璃纤维[bō lí xiān wéi, ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 玻璃纤维 / 玻璃纖維] fiberglass; glass fiber
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass

*fiberglass* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファイバーガラス[, faiba-garasu] (n) fiberglass; fibreglass

*fiberglass* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]
ถังน้ำไฟเบอร์กล๊าส[n. exp.] (thang nām f) EN: fiberglass tank FR:

*fiberglass* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fiberglass*
Back to top