ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fiberglass-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiberglass, *fiberglass*,

-fiberglass- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now the doctor says there's fiberglass in his lungs.แล้วตอนนี้หมอบอกว่ามีไฟเบอร์กลาสอยู่ในปอดเขา

-fiberglass- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟเบอร์กลาส[n.] (faiboēklāt) EN: fiberglass ; fibreglass ; glass fibre FR: fibre de verre [m]
ถังน้ำไฟเบอร์กล๊าส[n. exp.] (thang nām f) EN: fiberglass tank FR:

-fiberglass- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fiberglass-
Back to top