ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fiancee*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiancee, -fiancee-

*fiancee* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiancee (n.) คู่หมั้นหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
fiancee(ฟิอานเซ') n. คู่หมั้นหญิง -pl. fiancees
English-Thai: Nontri Dictionary
fiancee(n) คู่หมั้นหญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่หมั้นคู่หมาย (n.) fiance/fiancee See also: betrothed Syn. คู่หมั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Val's fiancée is coming tonight with her parents.Val ของfiancéจจะมาคืนนี้กับพ่อแม่ของเธอ
The claim was for a diamond necklace his son, Caledon, bought his fiancée, you.เป็นเจ้าของสร้อยเพชรที่ลูกชายเขา เคลด้อนซื้อให้คู่หมั้นเขาซึ่งก็คือคุณ
He was of some assistance to my fiancée last night.เขาช่วยคู่หมั้นผมไว้เมื่อคืนนี้
You should bring your new fiancée up there.เป็นการออกล่าที่ดี ..ที่ฟาร์มของนาย
"and his fiancée Layne Walker Vanderbilt...และคุ่หมั้นของเขา เลนนี่ วอกเกอร์ แวนเดอวิด
Your fiancee's okay.ข่าวดี คู่หมั้นของคุณปลอดภัย
Mandy told me what your fiancée over there in England did to you.แมนดี้เล่าให้ผมฟังเรื่องคู่หมั้นคุณ ที่ทำกับคุณที่อังกฤษโน่น
My hysterical ex-fiancée here is just on her way to the airport, so your enjoyment of the rest of the course will be just as it should be!คู่หมั้นเก่าที่ตีโพยตีพายของผม กำลังจะเดินทางไปที่สนามบินแล้ว ดังนั้นความสนุกสนานที่เหลือของคุณที่สนามนี่ ก็จะกลับคืนมาเองแหละ
We don't see much of her since that fiancée of yours came to town.เราไม่ได้เจอหล่อนตั้งแต่คู่หมั้นคุณเข้ามาในเมืองนี้
That's my fiancée's hot backside that you're dabbing.นายกำลังจับก้นสุดฮอทของคู่หมั้นฉันนะ
I got a fiancée to think about.ฉันมีคู่หมั้นที่ต้องคิดถึง
You and your fiancée face the hangman's noose.นายและคู่หมั้นต่างก็ เอาคอพาดห่วงอยู่ทั้งคู่

*fiancee* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未婚妻[wèi hūn qī, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄑㄧ, 未婚妻] fiancée

*fiancee* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
婚約者[こんやくしゃ, konyakusha] (n) fiance; fiancee; (P)
許嫁;許婚[いいなずけ;いいなづけ;きょこん(許婚);きょか(許嫁);ゆいなずけ(許嫁), iinazuke ; iinaduke ; kyokon ( kyokon ); kyoka ( iinazuke ); yuinazuke ( iinazuke )] (n) fiance; fiancee

*fiancee* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; engaged couple ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR: fiancés [mpl]
คู่หมั้นคู่หมาย[n. exp.] (khūman khū ) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fiancee*
Back to top