ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*feedback*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feedback, -feedback-

*feedback* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feedback (n.) การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ
feedback (n.) เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง
feedback (n.) ผลสะท้อนกลับ See also: การตอบสนอง, การตอบรับ Syn. reaction
English-Thai: HOPE Dictionary
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
English-Thai: Nontri Dictionary
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like a feedback loop, and it just regulates itself.เหมือนวงจรป้อนกลับ มันเพิ่มไฟด้วยตัวมันเอง
I've had very good feedback on your work.การตอบรับจากงานของคุณนั้น นับว่าดีทีเดียว
Good evening... (FEEDBACK SCREECHING)สวัสดี (FEEDBACK SCREECHING)
It could just be excess magnetic feedback from the planet crack.อาจจะเป็นสัญญาณตอบกลับ จากรอยแยกของดาวก็เป็นได้
Yeah, well, rachel has been giving Me, uh, some feedback on my stories.ใช่ อันที่จริงแล้วราเชลให้ เอ่อ.. ผลตอบรับในงานเขียนของผม
And by "feedback," he Means "a wall of praise."แล้ว"ผลตอบรับ"ที่เขาหมายถึงคือ"น่าชมเชยมาก"
(Microphone feedback whines) excuse me.(เสียงสะท้อน ) ขอโทษครับ
I want to get some feedback,like what kind of stuff you guys would like to be doing.ฉันอยากได้คำแนะนำ มีอะไรที่พวกเธออยากทำ?
Hey, man. Hey, the feedback is great.เฮ้ เพื่อน เฮ้ การตอบรับดีมากเลยนะนี่
(microphone feedback squeals) (sparse applause) ♪ Wake up in the morning feeling like P. Diddy ♪โดย นิวไดเรคชั่น #ตื่นขึ้นมาตอนเช้า รู้สึกเหมือนเป็น P.Diddy#
You see, I took a class at UCLA in judging for reality TV shows, so I'm totally ready to give feedback that's both blistering and unhelpful.คุณเห็นไหม? ผมเข้าเรียนที่ UCLA ในเรื่องการตัดสินเรียลริตี้ทีวีโชว์ เพราะงั้นฉันพร้อมเต็มที่่จะให้ฟีตแบ็ค
Well, I happen to have some feedback for you.ขอบคุณจากใจจริงเลย สำหรับกระแสตอบรับของนาย

*feedback* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良性循环[liáng xìng xún huán, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 良性循环 / 良性循環] virtuous cycle (i.e. positive feedback loop)
回馈[huí kuì, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄨㄟˋ, 回馈 / 回饋] feedback
负反馈[fù fǎn kuì, ㄈㄨˋ ㄈㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, 负反馈 / 負反饋] negative feedback

*feedback* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオフィードバック[, baiofi-dobakku] (n) biofeedback
ハウリング[, hauringu] (n) howling (esp. audio feedback)
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P)
フィードバック[, fi-dobakku] (n) feedback; (P)
フィードバック制御[フィードバックせいぎょ, fi-dobakku seigyo] (n) feedback control
帰還(P);饋還[きかん, kikan] (n,vs) (1) (帰還 only) repatriation; return; (2) (electrical) feedback; (P)
手応え(P);手答え;手ごたえ[てごたえ, tegotae] (n,vs) response; resistance; reaction; feedback; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback
帰還[きかん, kikan] feedback, return

*feedback* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟีดแบ็ค[u] (fītbaek) EN: feedback FR:
การควบคุมแบบกระตุ้นย้อนกลับ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback FR:
การควบคุมย้อนกลับ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: feedback control FR:
การควบคุมย้อนกลับแบบบวก[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback control FR:
การควบคุมย้อนกลับแบบลบ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: negative feedback control FR:
การป้อนกลับ[n. exp.] (kān pøn kla) EN: feedback FR:
ข้อมูลป้อนกลับ[n. exp.] (khømūn pøn ) EN: feedback FR:
ข้อมูลย้อนกลับ[n. exp.] (khømūn yønk) EN: feedback value FR:
เสียงสะท้อน[n.] (sīengsathøn) EN: response ; verbal reaction ; feedback FR:
เสียงตอบรับ(จาก)[n. exp.] (sīeng tøpra) EN: feedback FR:

*feedback* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katalysator-Rückwirkung {f}catalytic converter feedback effect
Rückmeldung {f} | akustische Rückmeldungfeedback | audible feedback
Biofeedback {n}biofeedback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *feedback*
Back to top