ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feedback-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feedback, *feedback*,

-feedback- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like a feedback loop, and it just regulates itself.เหมือนวงจรป้อนกลับ มันเพิ่มไฟด้วยตัวมันเอง
I've had very good feedback on your work.การตอบรับจากงานของคุณนั้น นับว่าดีทีเดียว
It could just be excess magnetic feedback from the planet crack.อาจจะเป็นสัญญาณตอบกลับ จากรอยแยกของดาวก็เป็นได้
Yeah, well, rachel has been giving Me, uh, some feedback on my stories.ใช่ อันที่จริงแล้วราเชลให้ เอ่อ.. ผลตอบรับในงานเขียนของผม
(Microphone feedback whines) excuse me.(เสียงสะท้อน ) ขอโทษครับ
Hey, man. Hey, the feedback is great.เฮ้ เพื่อน เฮ้ การตอบรับดีมากเลยนะนี่
(microphone feedback squeals) (sparse applause) ♪ Wake up in the morning feeling like P. Diddy ♪โดย นิวไดเรคชั่น #ตื่นขึ้นมาตอนเช้า รู้สึกเหมือนเป็น P.Diddy#
You see, I took a class at UCLA in judging for reality TV shows, so I'm totally ready to give feedback that's both blistering and unhelpful.คุณเห็นไหม? ผมเข้าเรียนที่ UCLA ในเรื่องการตัดสินเรียลริตี้ทีวีโชว์ เพราะงั้นฉันพร้อมเต็มที่่จะให้ฟีตแบ็ค
Well, I happen to have some feedback for you.ขอบคุณจากใจจริงเลย สำหรับกระแสตอบรับของนาย
Hofstadter regards this map of the world that also includes a map of the map-maker as a mental feedback loop.ที่ยังมีแผนที่แผนที่ผลิต เป็นห่วงความคิดเห็นทางจิต
If the soul is just a strange mental feedback loop, then it should not be unique to humans.ถ้าจิตวิญญาณเป็นเพียงห่วงความ คิดเห็นจิตแปลก แล้วมันไม่ควรจะไม่ซ้ำกับมนุษย์
It starts understanding that when it puts out this act, the sensory feedback is a little bit slower than it expected.มันเริ่มต้นการทำความเข้าใจว่าเมื่อ มันทำให้ออกการกระทำนี้ ข้อเสนอแนะทางประสาทสัมผัสเป็น เล็กน้อยช้ากว่าที่คาด

-feedback- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良性循环[liáng xìng xún huán, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 良性循环 / 良性循環] virtuous cycle (i.e. positive feedback loop)

-feedback- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンチング[, hanchingu] (n) (1) hunting; (2) oscillatory behavior of a non-converging feedback loop (behaviour); (3) (abbr) (See ハンチング帽) hunting cap; (P)
フィードバック制御[フィードバックせいぎょ, fi-dobakku seigyo] (n) feedback control
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback

-feedback- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟีดแบ็ค[u] (fītbaek) EN: feedback FR:
การควบคุมแบบกระตุ้นย้อนกลับ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback FR:
การควบคุมย้อนกลับ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: feedback control FR:
การควบคุมย้อนกลับแบบบวก[n. exp.] (kān khūapkh) EN: positive feedback control FR:
การควบคุมย้อนกลับแบบลบ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: negative feedback control FR:
การป้อนกลับ[n. exp.] (kān pøn kla) EN: feedback FR:
ข้อมูลป้อนกลับ[n. exp.] (khømūn pøn ) EN: feedback FR:
ข้อมูลย้อนกลับ[n. exp.] (khømūn yønk) EN: feedback value FR:
เสียงสะท้อน[n.] (sīengsathøn) EN: response ; verbal reaction ; feedback FR:
เสียงตอบรับ(จาก)[n. exp.] (sīeng tøpra) EN: feedback FR:

-feedback- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katalysator-Rückwirkung {f}catalytic converter feedback effect
Rückmeldung {f} | akustische Rückmeldungfeedback | audible feedback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -feedback-
Back to top