ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*farsightedness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น farsightedness, -farsightedness-

*farsightedness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farsightedness (n.) การมีสายตายาวไกล See also: การมองการไกล, การมีเล็งเห็นการณ์ไกล Syn. acumen, vision
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
far-sight; farsightedness; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farsightedness; far-sight; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Farsightedness and male-pattern baldness are epidemic, Peter.สายตายาว และรูปแบบของผู้ชายหัวล้าน กำลังระบาด ปีเตอร์

*farsightedness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前瞻性[qián zhān xìng, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ ㄒㄧㄥˋ, 前瞻性] farsightedness; perspicacity; prescience

*farsightedness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea
老眼[ろうがん, rougan] (n,adj-no) presbyopia; age-related longsightedness; farsightedness; (P)
達見[たっけん, takken] (n) farsightedness; insight
達観;たっ観[たっかん, takkan] (n,vs) farsightedness; taking a philosophic view (ripeness)
達識[たっしき, tasshiki] (n) farsightedness; insight
遠目[とおめ, toome] (adj-na,n,adj-no) distant view; farsightedness
遠眼[えんがん, engan] (n) (See 遠視) farsightedness; hyperopia; hypermetropia; far-sightedness
遠視[えんし, enshi] (n,adj-no) farsightedness; far-sightedness; hyperopia; hypermetropia; long-sightedness
遠視眼[えんしがん, enshigan] (n) farsightedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *farsightedness*
Back to top