ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*farmhand*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น farmhand, -farmhand-

*farmhand* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farmhand (n.) คนงานรับจ้างทำงานในไร่นา See also: คนงานเก็บเกี่ยวพืชผล Syn. laborer, harvester
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have been working harder than a farmhand, but I do have a multimillion dollar brand to build and a fashion show to oversee tonight, so if you'll excuse me.ฉันทำงานหนักมากกว่าคนที่รักจ้างอยู่ในไร่อีก แต่ฉันมีแบรนด์หลายร้อยล้าน ที่ต้องสร้างขึ้นมา และแฟชั่นโชว์สำหรับคืนนี้
There's little time to teach these farmhands strategy.ไม่มีเวลามาก ที่จะสอนกลยุทธ์เหล่านี้เกษตรกร
Without Spartans, we're farmhands.โดยไม่ต้องสปาร์ตาเราเป็นเกษตรกร
And, yes, we are just farmhands.และใช่เราเป็นเพียงเกษตรกร

*farmhand* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
農場労働者[のうじょうろうどうしゃ, noujouroudousha] (n) farm worker; farm laborer; farm labourer; farmhand

*farmhand* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landarbeiter {m}farmhand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *farmhand*
Back to top