ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-farmhand-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น farmhand, *farmhand*,

-farmhand- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
農場労働者[のうじょうろうどうしゃ, noujouroudousha] (n) farm worker; farm laborer; farm labourer; farmhand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -farmhand-
Back to top