ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*extravagance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extravagance, -extravagance-

*extravagance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extravagance (n.) ความฟุ่มเฟือย See also: ความฟุ้งเฟ้อ, ความสุรุ่ยสุร่าย Syn. improvidence, overspending, prodigality
English-Thai: HOPE Dictionary
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
English-Thai: Nontri Dictionary
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฟุ้งเฟ้อ (n.) extravagance See also: lavishness, prodigality Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย Ops. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่
ความสุรุ่ยสุร่าย (n.) extravagance See also: lavishness, prodigality Syn. ความฟุ่มเฟือย Ops. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This tournament is an extravagance we cannot afford.การแข่งขันนี่ เป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อยที่เราไม่อาจจ่ายได้
Even in hiding Doyle can't resist extravagance. Track the money.Doyle ติดหรูแม้ว่าเขาจะหลบหนีอยู่ก็ตาม ลองดูการใช้เงินของเขา
That which is called progress encourages extravagance!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าความก้าวหน้า ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
Items of extravagance.ซึ่งสะสมสิ่งของฟุ่มเฟือยราคาแพง
A one-time extravagance?ฟุ่มเฟือยเพียงครั้งเดียว?

*extravagance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挥霍无度[huī huò wú dù, ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄛˋ ˊ ㄉㄨˋ, 挥霍无度 / 揮霍無度] extravagance; extravagant
铺张浪费[pū zhāng làng fèi, ㄆㄨ ㄓㄤ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, 铺张浪费 / 鋪張浪費] extravagance and waste (成语 saw)
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, 排场 / 排場] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
铺张[pū zhāng, ㄆㄨ ㄓㄤ, 铺张 / 鋪張] ostentation; extravagance

*extravagance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
奢り[おごり, ogori] (n) luxury; treat; extravagance
奢侈[しゃし, shashi] (adj-na,n) luxury; extravagance
散財[さんざい, sanzai] (n,vs) expense; waste of money; extravagance
浪費[ろうひ, rouhi] (n,vs,adj-no) waste; extravagance; (P)
豪勢;豪盛[ごうせい, gousei] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance
豪奢[ごうしゃ, gousha] (adj-na,n) luxury; magnificence; extravagance
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P)
[ぜい, zei] (n) extravagance; luxury
食い倒れ[くいだおれ, kuidaore] (n) (See 大阪の食い倒れ) bringing ruin upon oneself by extravagance in food

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *extravagance*
Back to top