ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*explicit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น explicit, -explicit-

*explicit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
explicit (adj.) ชัดเจน See also: กระจ่าง, ชัดแจ้ง Syn. clear, obvious, unambiguous
explicitly (adv.) อย่างแน่ชัด See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง Syn. clearly, obviously
inexplicit (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ Syn. ambiguous, uncertain
inexplicitly (adv.) อย่างไม่แสดงออก See also: อย่างไม่ไดพูดตรงๆ Ops. explicitly, clearly
English-Thai: HOPE Dictionary
explicit(เอคซฺพลิส'ซิท) adj. ชัดเจน,แน่นอน,เปิดเผย,ขวานผ่าซาก, See also: explicitness n., Syn. definite
inexplicit(อินอิคซฺพลิส'ซิท) adv. ไม่ชัดเจน,คลุมเครือ., See also: inexplicitly adv. inexplicitness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
explicitชัดแจ้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจ้งชัด (v.) be explicit See also: be obvious, be clear, be apparent, be distinct Syn. กระจ่าง, ชัด Ops. คลุมเครือ
โดยชัดแจ้ง (adv.) explicitly See also: expressly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..."
Because of the special situation, we won't take any terminal action without your explicit approval.แต่นี่เป็นสถานการณ์พิเศษ เราจิงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคุณ
Richard, I was told explicitly not to leave Frank by himself.ริชาร์ด ฉันบอกแล้วว่า จะไม่ปล่อยแฟรงค์ไว้คนเดียว
They said 3:00 sharp. They were very explicit. We can't cross these people.เขาบอกให้ไปก่อน 3 โมงตรง เขาตรงมาก พวกเขาไม่ยอมแน่ถ้าไปสาย เชื่อเหอะ
I-I never... explicitly said the stepfather did it.ฉัน - ฉันไม่ได้... พูดว่า
Uh, Ned explicitly told me that he wants absolutely no trouble.อ่า เน็ดบอกผมหมดแล้ว ว่าเขาไม่ต้องการมีปัญหาอย่างยิ่ง
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน
Wait. No, no, no. Mr. Shue gave us explicit instructions...เดี๋ยวนะ หยุดเลย มิสเตอร์ ชูว์ ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาด
And the search will result in countless sexually explicit sites, not unlike the one where Sam tells me he gets hundreds of hits a day.และการค้นหาจะส่งผลให ในเว็บไซต์ทางเพศอย่างชัดเจนนับไม่ถ้วน ไม่แตกต่างจากหนึ่งแซมบอกฉัน เขาได้รับหลายร้อยของความนิยมวัน.
Even after Siobhan explicitly told you the master suite was off limits.สำหรับห้องนอนใหญ่นี่ มันออกจะเกินไปหน่อย ฉันขอโทษ แอนดริว
He was most explicit that you, and only you, would read its contents.เค้าระบุชัดเจนว่าให้คุณ และคุณคนเดียวที่มีสิทธิ์อ่อนบันทึก
We made explicitly clear to you that we're no longer using sleeper agents.เราทำอย่างชัดเจนที่ชัดเจนเพื่อคุณ ที่เราไม่ใช้ตัวแทนหลับ.

*explicit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆向拥塞通知[nì xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, 逆向拥塞通知 / 逆向擁塞通知] Backward Explicit Congestion Notification; BECN
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, 具体说明 / 具體說明] explicit explanation; to specify
明显的句法线索[míng xiǎn de jù fǎ xiàn suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 明显的句法线索 / 明顯的句法線索] explicit syntactic cue
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, 前向拥塞通知 / 前向擁塞通知] Forward Explicit Congestion Notification; FECN
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
譬喻[pì yù, ㄆㄧˋ ㄩˋ, 譬喻] simile; rhetorical comparison (that contains an explicit link word 如同, 好比 "like", "just like")
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 晓 / 曉] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit

*explicit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site)
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
形式知[けいしきち, keishikichi] (n) explicit knowledge (knowledge management terminology)
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] (n) {comp} explicit-shape array
性表現情報[せいひょうげんじょうほう, seihyougenjouhou] (n) sexually explicit material
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array
明示[めいじ, meiji] explicit (an-no)
明示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing
明示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing
明示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference
明示番地指定[めいじばんちしてい, meijibanchishitei] explicit addressing
明示的[めいじてき, meijiteki] explicit
明示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state

*explicit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
โดยชัดแจ้ง[adv.] (dōi chatjaē) EN: explicitly FR:
ฟังก์ชันชัดแจ้ง[n. exp.] (fangchan ch) EN: explicit function FR: fonction explicite [f]
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[adj.] (jaēng chat) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct FR: clair
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
จะจะ[adj.] (jaja) EN: clear ; explicit ; explicit and clear FR:
จะแจ้ง[adj.] (jajaēng) EN: clear ; explicit FR:
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously FR: clairement ; distinctement ; explicitement
โจ่งครึ่ม ; โจ๋งครึ่ม[adv.] (jōngkhreum) EN: blatantly ; openly ; explicitly FR:
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
แน่ชัด[adj.] (naēchat) EN: clear ; obvious ; explicit ; definite FR: évident ; certain ; clair
ง่ายและชัด[xp] (ngāi lae ch) EN: simple and clear ; concise and explicit FR: simple et clair
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบายเพิ่มเติม[v. exp.] (athibāi pho) EN: go into detail FR: expliciter

*explicit* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrücklich; deutlich; klar und deutlich; eindeutig {adj} | ausdrücklicher | am ausdrücklichstenexplicit | more explicit | most explicit
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *explicit*
Back to top