ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-explicit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น explicit, *explicit*,

-explicit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Send back your answer as soon as you can, with the explicit financial settlement. Yours," etc..."ส่งคำตอบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่นายจะทำได้ พร้อมกับทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจน ขอแสดง..."
Because of the special situation, we won't take any terminal action without your explicit approval.แต่นี่เป็นสถานการณ์พิเศษ เราจิงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคุณ
Wait. No, no, no. Mr. Shue gave us explicit instructions...เดี๋ยวนะ หยุดเลย มิสเตอร์ ชูว์ ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาด
And the search will result in countless sexually explicit sites, not unlike the one where Sam tells me he gets hundreds of hits a day.และการค้นหาจะส่งผลให ในเว็บไซต์ทางเพศอย่างชัดเจนนับไม่ถ้วน ไม่แตกต่างจากหนึ่งแซมบอกฉัน เขาได้รับหลายร้อยของความนิยมวัน.
He was most explicit that you, and only you, would read its contents.เค้าระบุชัดเจนว่าให้คุณ และคุณคนเดียวที่มีสิทธิ์อ่อนบันทึก
I left explicit orders for you to stay away.ฉันสั่งคุณแล้วว่า อย่ามายุ่ง
"the explicit order that Jews were not to be liquidated."การสั่งการอย่างชัดเจนว่าชาวยิว ไม่ได้ที่จะได้รับการชำระ

-explicit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆向拥塞通知[nì xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, 逆向拥塞通知 / 逆向擁塞通知] Backward Explicit Congestion Notification; BECN
具体说明[jù tǐ shuō míng, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, 具体说明 / 具體說明] explicit explanation; to specify
明显的句法线索[míng xiǎn de jù fǎ xiàn suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 明显的句法线索 / 明顯的句法線索] explicit syntactic cue
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, 前向拥塞通知 / 前向擁塞通知] Forward Explicit Congestion Notification; FECN
譬喻[pì yù, ㄆㄧˋ ㄩˋ, 譬喻] simile; rhetorical comparison (that contains an explicit link word 如同, 好比 "like", "just like")

-explicit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトサイト[, adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site)
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content
形式知[けいしきち, keishikichi] (n) explicit knowledge (knowledge management terminology)
性表現情報[せいひょうげんじょうほう, seihyougenjouhou] (n) sexually explicit material
Japanese-English: COMDICT Dictionary
明示[めいじ, meiji] explicit (an-no)
明示アドレシング[めいじアドレシング, meiji adoreshingu] explicit addressing
明示アドレス指定[めいじアドレスしてい, meiji adoresu shitei] explicit addressing
明示内容参照[めいじないようさんしょう, meijinaiyousanshou] explicit content reference
明示番地指定[めいじばんちしてい, meijibanchishitei] explicit addressing
明示的[めいじてき, meijiteki] explicit
明示的引用仕様[めいじてきいんようしよう, meijitekiinyoushiyou] explicit interface
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication
明示範囲符[めいじはんいふ, meijihan'ifu] explicit scope terminator
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification

-explicit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
ฟังก์ชันชัดแจ้ง[n. exp.] (fangchan ch) EN: explicit function FR: fonction explicite [f]
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[adj.] (jaēng chat) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct FR: clair
จะจะ[adj.] (jaja) EN: clear ; explicit ; explicit and clear FR:
จะแจ้ง[adj.] (jajaēng) EN: clear ; explicit FR:
แน่ชัด[adj.] (naēchat) EN: clear ; obvious ; explicit ; definite FR: évident ; certain ; clair
ง่ายและชัด[xp] (ngāi lae ch) EN: simple and clear ; concise and explicit FR: simple et clair

-explicit- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdrücklich; deutlich; klar und deutlich; eindeutig {adj} | ausdrücklicher | am ausdrücklichstenexplicit | more explicit | most explicit
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -explicit-
Back to top