ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*execution*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น execution, -execution-

*execution* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
execution (n.) การบังคับตามกฎหมาย See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
execution (n.) การประหารชีวิต Syn. capital punishment, killing
execution (n.) การดำเนินการ See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ Syn. administration
executioner (n.) เพชฌฆาต See also: ผู้ประหารชีวิต Syn. hangman, headsman, killer
English-Thai: HOPE Dictionary
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมบังคับคดี (n.) Legal Execution Department
การกระทำการ (n.) execution See also: performance
ผู้ประหารชีวิต (n.) executioner Ops. คน
ผู้สำเร็จโทษ (n.) executioner Syn. ผู้ประหารชีวิต Ops. คน
เพชฌฆาต (n.) executioner See also: hangman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your friend will know the libertine's refinement is being executioner and victimเพื่อนของคุณ .จะรู้ความสุภาพเรียบร้อยของ the libertine ... ...คือเพชฌฆาตกำลังและเหยื่อ
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible
So, there will be no summary executions here.ไม่มีการก้าวก่ายงานผลิต
And I will give your friends a swift execution... if you surrender now.และจะช์วยประหารเพื่อนๆ ของเจ้า ให้ตายสบายๆ ถ้าเจ้าออกมา
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง
Oh, executioner, your services are no longer required.ขอโทษครับ บริการของท่าน ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว
Well it was either this or execution so...ดีมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี้หรือการดำเนินดังนั้น ...
Closer it gets to an execution, the harder it becomes, so that's why I wanted to give you this.ยิ่งใกล้วันประหาร ก็ยิ่งลำบาก เพราะงั้นผมเลยอยากเอานี่มาให้คุณ
What about a stay of execution or...?แล้วเรื่องชะลอการลงโทษล่ะ
We believe that our man inside may have been trying to stall the execution of a hostage.เชื่อว่าคนของเราข้างใน อาจพยายามถ่วงเวลาไม่ให้ตัวประกันโดนฆ่า
Nick, you're asking him to commit political suicide by granting a stay of execution to Illinois' most notorious death row inmate.นิค คุณจะขอให้ผู้พิพากษาทำลายเส้นทางการเมืองของตัวเอง โดยชะลอการประหารนักโทษที่ดังที่สุดในอิลลินอยส์เนี่ยนะ
The sentence of this court is that you be taken to the place whence you came and thence to a place of execution, and that you be there hanged by the neck until you are dead.คำตัดสินของศาลคือ ให้คุณกลับไปยังที่ที่คุณจากมา แล้วจากนั้น ให้กลับมาที่ลานประหาร... ที่ที่คุณจะถูกแขวนคอ จนกระทั้งคุณสิ้นใจ

*execution* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 执行人 / 執行人] executioner (hangman); business executor
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ, 法场 / 法場] execution ground
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, 火刑] execution by fire; burning at the stake
档案执行[dàng àn zhí xíng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 档案执行 / 檔案執行] file execution; executable file
临刑[lín xíng, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, 临刑 / 臨刑] facing execution
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 刀锯斧钺 / 刀鋸斧鉞] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution
刑场[xíng chǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 刑场 / 刑場] place of execution
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, 审处 / 審處] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution
缓刑[huǎn xíng, ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 缓刑 / 緩刑] stay of execution

*execution* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution
エクスキューショナー[, ekusukyu-shona-] (n) executioner
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking
仮執行[かりしっこう, karishikkou] (n) provisional execution
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution)
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
刑吏[けいり, keiri] (n) executioner
刑死[けいし, keishi] (n,vs) execution
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P)
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] (n) {comp} unsuccessful execution
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] (n) {comp} execution time; run time
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] (n) {comp} execution order; execution sequence
強制処分[きょうせいしょぶん, kyouseishobun] (n) compulsory execution
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution)
斬罪[ざんざい, zanzai] (n) (execution by) decapitation
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P)
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P)
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China)
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters
締結[ていけつ, teiketsu] (n,vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P)
警察官職務執行法[けいさつかんしょくむしっこうほう, keisatsukanshokumushikkouhou] (n) police execution of duties law
首切り台[くびきりだい, kubikiridai] (n) executioner's block
Japanese-English: COMDICT Dictionary
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution

*execution* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงกระทำ[n. exp.] (chūang krat) EN: execution phase FR: phase d'exécution [f]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
การบังคับ[n.] (kān bangkha) EN: execution FR: contrainte [f]
การบังคับคดี [n.] (kān bangkha) EN: execution of a sentence FR: exécution d'un jugement [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkha) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.) FR: exécution d'un jugement[f]
การบริหารงบประมาณ[n. exp.] (kān børihān) EN: budget execution FR:
การดำเนินการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administration ; execution ; action ; operation FR: action [f] ; opération [f]
การกระทำการ[n.] (kān kratham) EN: execution ; performance FR:
การปฏิบัติตามสัญญา[n. exp.] (kān patibat) EN: execution of a contract FR:
การประหารชีวิต[n.] (kān prahānc) EN: execution FR: exécution [f]
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēn) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; execution ground ; place for the execution of criminals ; execution ground FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]
ทุเลาการบังคับคดี [v. exp.] (thulao kān ) EN: suspend the execution of a sentence ; stay the execution of a sentence FR:
อยู่ระหว่างดำเนินการ[v. exp.] (yū rawāng d) EN: FR: être en cours d'exécution

*execution* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work
Zwangsvollstreckung {f}compulsory execution
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation
Programmausführung {f}program execution
Projektabwicklung {f}project execution
Projektausführungsansatz {m}project execution approach
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order
Vollstreckungsschutz {m}stay of execution
Vollstreckungsaufschub {m}stay of execution
Ausführungsbeispiel {n}execution example
Ausführungsstand {m}execution state
Bauabwicklung {f}execution of construction work
Befehls-Ausführungszeit {m}execution time
Strafvollstreckung {f}execution of sentence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *execution*
Back to top