ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*even if*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น even if, -even if-

*even if* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
even if (adv.) แม้ว่า See also: ถ้าหากว่า, ถ้า Syn. although, though
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้าแม้ว่า (conj.) even if Syn. แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า
ถึงว่า (conj.) even if See also: even though, although Syn. สักว่า, ถ้าหากว่า
ถึงว่า (conj.) even if See also: even though, although Syn. สักว่า, ถ้าหากว่า
ถึงแม้น (conj.) even if Syn. มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้
ทั้งที่ (conj.) even if See also: in spite of, although, despite, even though, though, while, notwithstanding Syn. ทั้งๆ ที่, ในขณะที่
ผิว่า (conj.) even if Syn. แม้ว่า, หากว่า
มาตรว่า (conj.) even if See also: even though, although Syn. ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า
มาตรว่า (conj.) even if See also: even though, although Syn. ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า
มาตรแม้น (conj.) even if See also: even though, although Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า
มาตรแม้น (conj.) even if See also: even though, although Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า
แม้กระทั่ง (conj.) even if See also: though Syn. กระทั่ง
แม้กระทั่ง (conj.) even if See also: even Syn. แม้แต่
แม้ว่า (conj.) even if Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, มาตรแม้น, หากว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You continue doing it, even if it is difficultคุณยังคงทำมันต่อไป แม้ว่ามันจะยากลำบาก
Even if I told you, it can't be help, right?แม้ว่าฉันได้บอกคุณไปแล้ว มันก็ช่วยไม่ได้ จริงไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้
If it pleases the court, and even if it doesn't please the court I'm God, Your Honor.ถ้าทำให้ศาลพอใจ ถึงจะไม่ทำให้ศาลพอใจ ผมคือพระเจ้า ท่านที่เคารพ
I'm sure our community could keep you in work for some time even if you caused a good deal of trouble.ชุมชนของเราคงมีงาน ให้คุณทำสักพักแน่ๆ ถึงแม้คุณจะสร้างปัญหามากมาย
They wouldn't stop, even if we asked them to.พวกเขาไม่หยุดหรอก แม้ว่าเราจะขอร้อง
Even if I should trust you, which I'm not sure that I do or even if I should want to leave here for no reason, I can't, and neither can you.แน่ใจว่าฉันหรือแม้กระทั่งว่า ฉันควรจะต้องการที่จะ ออกจากที่นี่ไม่มีเหตุผลที่ฉันไม่ สามารถจะทำได้ และไม่สามารถคุณ
We enjoy working with you, Hal, and we will continue to do so even if we are separated by great distance.เราสนุกกับการทำงานร่วมกับ คุณฮาล, และเราจะยังคงทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะแยกจากกันโดย ระยะทางที่ดี
They know we're in here even if they can't see us. What good is it to leave the gas tank emp... the activity excites them.มันรู้ว่าเราอยู่นี่อยู่ดี ถึงมันจะไม่เห็นเรา ไม่เติมน้ำมันจะดีได้ไง
Right. I could do that even if all this wasn't goin' on.ให้ตายสิ ถ้าไม่เป็นแบบนี้ผมทำไปแล้ว
I believe this creature would be benign even if it had its eyesight and its other senses.ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้ เป็นแค่ก้อนเนื้อที่มีตาและมีความรู้สึก
Dorothy, may I call you Mom, even if it isn't so?ดอโรธี ผมขอเรียกคุณว่าแม่ได้ไหม? ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่
The Lee family will not collapse even if we invite a human girl... because Ramica, your own mother was the same as that girl.ราชสกุลลีจะ ไม่ล่มสลายหรอก ต่อให้เรารับมนุษย์สาวเข้ามา เพราะรามิกา แม่ของเธอ ก็เป็นแบบหญิงสาวคนนี้

*even if* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ, 即使] even if; even though
即便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, 即便] even if; even though
纵使[zòng shǐ, ㄗㄨㄥˋ ㄕˇ, 纵使 / 縱使] even if; even though
纵然[zòng rán, ㄗㄨㄥˋ ㄖㄢˊ, 纵然 / 縱然] even if; even though
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, 虽然 / 雖然] although; even though; even if
就算[jiù suàn, ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ, 就算] granted that; even if
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 纵 / 縱] warp (the vertical threads in weaving); vertical; longitudinal; north-south (lines of longitude); lengthwise; to release; to indulge; even if

*even if* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P)
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow
としても[, toshitemo] (prt) assuming ...; even if ...; (P)
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
にしても[, nishitemo] (exp) even if; (P)
にしろ[, nishiro] (exp) though; even if; whether ... or ...
にせよ;せよ[, niseyo ; seyo] (exp) granted that; even if; even though
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
我ながら;我乍ら[われながら, warenagara] (adv) even if I say so myself; for me (to do such a thing)
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P)
手鍋提げても[てなべさげても, tenabesagetemo] (n) even if it means living in dire poverty; by all means
槍が降っても[やりがふっても, yarigafuttemo] (exp) (See 雨が降ろうが槍が降ろうが・あめがふろうがやりがふろうが) whatever misfortune happens; even if spears fall out of the sky
渇しても盗泉の水を飲まず[かっしてもとうせんのみずをのまず, kasshitemotousennomizuwonomazu] (exp) Even if thirsty not to drink from "Robber's Spring"; A proverb meaning not to lower oneself to unjust acts no matter how desperate; (English equivalent) The eagle does not hunt flies
腐っても鯛[くさってもたい, kusattemotai] (exp) something that is not what it once was but it is still high class; quality is quality; even if it's rotten, it's still sea bream
藁で束ねても男は男[わらでたばねてもおとこはおとこ, waradetabanetemootokohaotoko] (exp) a man is still a man even if his hair is tied with straw; a man is still a man even if he's poor

*even if* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีสา[X] (chīsā) EN: even if FR:
แม้[conj.] (maē) EN: even ; even if ; though FR: bien que ; quoique ; même ; même si
แม้กระทั่ง[conj.] (maēkrathang) EN: even if ; though FR: même quand ; même si ; y compris
แม้น[X] (maēn) EN: even though ; even if FR:
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่า[conj.] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ผิดนัด[adv.] (phit nat) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off FR: dans le pire des cas
ถ้าแม้ว่า[conj.] (thā maēwā) EN: even if FR: même si
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré
ถึงจะ[X] (theung ja) EN: even if ; only then FR:
ถึงแม้น[conj.] (theung maēn) EN: even if FR: même si
ถึงว่า[X] (theungwā) EN: even if FR:
ต่อให้[X] (tø hai) EN: even if ; FR:
เยียว[conj.] (yīo) EN: if ; even if FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *even if*
Back to top