ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*equanimity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equanimity, -equanimity-

*equanimity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equanimity (n.) จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ) Syn. unexcitability
English-Thai: HOPE Dictionary
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
English-Thai: Nontri Dictionary
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The equanimity, the... the grace with which she handles everything.ยอดเยี่ยมที่เธอดูแลทุกอย่าง
Identify the threat that Kurt Bessette posed to their psychological equanimity, and the killer will emerge.จำแนกภัยคุกคามต่างๆ ที่เคิร์ด เบสเซตได้เจอมา ในภาวะแสร้งสงบนิ่ง ของพวกเขาในตอนนี้ แล้วฆาตกร ก็จะโผล่หน้าออกมา

*equanimity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, 临死不怯 / 臨死不怯] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance

*equanimity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัตรมัชฌัตตตา[n.] (tatramatcha) EN: equanimity ; equipoise ; mental balance FR:
อุเบกขา[n.] (ubēkkhā) EN: equanimity ; impartiality ; neutral feeling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *equanimity*
Back to top