ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-equanimity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equanimity, *equanimity*,

-equanimity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, 临死不怯 / 臨死不怯] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance

-equanimity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัตรมัชฌัตตตา[n.] (tatramatcha) EN: equanimity ; equipoise ; mental balance FR:
อุเบกขา[n.] (ubēkkhā) EN: equanimity ; impartiality ; neutral feeling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -equanimity-
Back to top