ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*encroach*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น encroach, -encroach-

*encroach* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encroach (vt.) ละเมิดสิทธิ See also: บุกรุก, ล่วงล้ำ Syn. intrude, invade, trespass
encroach on (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach upon
encroach upon (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach on
encroachment (n.) การบุกรุก See also: การละลาบละล้วง, การละเมิดสิทธิ, การรุกล้ำ Syn. intrusion, trespass, violation
English-Thai: HOPE Dictionary
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encroachmentการรุกล้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saltwater encroachmentการแพร่ของน้ำเค็ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาบจ้วง (v.) encroach See also: intrude, trespass Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nature had come into her own again, and little by little had encroached upon the drive with long, tenacious fingers.ธรรมชาติได้กลับคืนสู่ตนเองอีกครั้ง ค่อยๆ ปกคลุมทางเข้าทีละน้อย ดั่งนิ้วมืออันเรียวยาวและเหนียวเเน่น
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ
Frown line encroaching on a very crowded forehead...แถมรอยยับตรงหน้าผากเข้าไปด้วย
What do you think Ricky over here would do if an interloper encroached on his territory?เธอคิดว่าริกกี้นี่จะทำยังไง ถ้าเกิดมีคนเข้าไปรุกล้ำพื้นที่เขตของมัน
And tell me, why does the CBI continue to encroach on our jurisdiction?ช่วยบอกทีเถอะ ทำไม CBI ต้องเข้ามาก้าวก่าย อำนาจหน้าที่เราด้วย?
Pierce is not just encroaching on Kamin's business.เพียร์ซไม่ได้รุกราน คาร์มิน แค่ทางธุรกิจ
He's encroaching on his wife.เขารุกรานภรรยาของ คาร์มิน ด้วย
Your condition speaks to its encroachment.นายพูดอะไรเลอะเลือนแล้ว

*encroach* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 凌] encroach; soar; thick ice; surname Ling
侵略[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4, 侵略] invasion; encroachment
凭陵[píng líng, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, 凭陵 / 憑陵] to ride roughshod over; to encroach

*encroach* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
侵食(P);侵蝕[しんしょく, shinshoku] (n,vs) encroachment; erosion; corrosion; (P)
入冦[にゅうこう, nyuukou] (n) invasion; encroachment
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression
食い合う;食合う[くいあう, kuiau] (v5u,vi) (1) to bite each other; (2) to fit together; (v5u,vt) (3) to mutually encroach; (4) to eat together
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

*encroach* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests FR:
จาบจ้วง[v.] (jāpjūang) EN: encroach FR:
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การรุกล้ำ[n. exp.] (kān ruk lam) EN: trespass ; encroachment FR:
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ลิดรอน[v.] (litrøn) EN: chip away (at) ; deprive ; cut off ; withhold ; undermine ; impinge (on) ; encroach (on) FR:
ล่วงละเมิด[v.] (lūanglamoēt) EN: violate ; infringe ; encroach FR: violer
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon FR: superposer ; recouvrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *encroach*
Back to top