ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*embellishment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น embellishment, -embellishment-

*embellishment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embellishment (n.) การตกแต่ง See also: การประดับประดา Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment (n.) เครื่องตกแต่ง See also: เครื่องประดับ Syn. ornament
English-Thai: Nontri Dictionary
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกแต่ง (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การประดับ
การประดับ (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การตกแต่ง
อลังการ (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การตกแต่ง, การประดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives.เขียนลงไปให้หมด เอาแค่เรื่องจริง ไม่ต้องเติมแต่ง
The family-tree thing, anyway. The queen thing was a Doug Reed embellishment.เรื่องต้นไม้ครอบครัวนี่ เรื่องราชินี เรื่องที่ดัก รีด กุขึ้นมา
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
I thought it was chock-full of embellishments.I thought it was chock-full of embellishments.

*embellishment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n,vs) literary embellishments
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P)

*embellishment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *embellishment*
Back to top