ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-embellishment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น embellishment, *embellishment*,

-embellishment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration

-embellishment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -embellishment-
Back to top