ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*educator*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น educator, -educator-

*educator* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
educator (n.) นักการศึกษา See also: นักวิชาการศึกษา Syn. instructor, pedagogue
English-Thai: HOPE Dictionary
educator(เอด'จุเคเทอะ) n. ผู้ให้การศึกษา,นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์, Syn. instructor
educatoryadj. เกี่ยวกับการศึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
educator(n) นักการศึกษา,นักศึกษาศาสตร์,ผู้ให้การศึกษา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educatorsนักการศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักการศึกษา (n.) educator See also: pedagogue, instructor, principal, educationist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
Never in my 1 4 years as an educator have I seen such behavior.14 ปีในชีวิตโรงเรียนของชั้น ไม่เคยเจอพฤติกรรมแบบนี้
An educator well-respected by all the citizens.ท่านเป็นครูสอน ที่ชาวเมืองทุกคนให้ความเคารพนับถือ
Whatever you say, he's an educator well-respected by everyone.ยังไงเค๊าก็เป็นครูที่ทุกคนเคารพนับถือนะ
A jock, a student leader, a professional ballplayer, an educator, a gigolo.ผู้นำนักเรียน นักกีฬาบอลมืออาชีพ การศึกษา ผู้ชายขายตัว
We don't get a lot of other educators paying us visits. Right. Um...เราไม่ค่อยมีคน ขอเยี่ยมชมสักเท่าไหร่
But, for the rest of you educators, These yearbook pictures Are really the only concrete proof you haveแต่สำหรับพวกนาย หนังสือรุ่นคือหลักฐานเดียว
As the only educator here, let me point out... that not all kids are afforded the same opportunities as others.ในฐานะครู ขออธิบายว่า ไม่ใช่เด็กทุกคน จะมีโอกาสเท่าเทียมกัน
Still, as educators, there are certain responsibilities we need to be meeting here to the school and to the students themselves.ยัง ในฐานะครูบาอาจารย์ อยู่ในความรับผิดชอบ เราต้องประชุมกันในจุดนี้
Okay, educators, gather round.โอเค คุณครูทั้งหลาย รวมตัวกันหน่อย
It's good to know there's still some actual educators out there.ดีใจที่รู้ว่ายังมีครูดีๆ เหลืออยู่
I mean, I'm an educator. I believe in second chances.ฉันเป็นครู ฉันเชื่อเรื่องให้โอกาสคน

*educator* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教育工作者[jiào yù gōng zuò zhě, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 教育工作者] educator

*educator* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
教育家[きょういくか, kyouikuka] (n) educator; teacher
教育者[きょういくしゃ, kyouikusha] (n) educator; teacher; educationalist; (P)

*educator* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]
นักการศึกษา[n. exp.] (nak kān seu) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นักวิชาการศึกษา[n. exp.] (nakwichākān) EN: educator FR:
นักวิชาการศึกษาพิเศษ[n. exp.] (nakwichākān) EN: special educator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *educator*
Back to top