ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*eagle-eyed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น eagle-eyed, -eagle-eyed-

*eagle-eyed* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eagle-eyed (adj.) ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ See also: ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น Syn. keen-sighted, sharp-eyed, sharp-sighted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You expert, rooting-tooting, eagle-eyed, goth-loving marksman.พ่อหูกางปีกใหญ่ยอดนักรัก
Eagle-eyed kunkel. How's the wing?เหยี่ยว คันเกิล ปีกเป็นไงบ้าง

*eagle-eyed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *eagle-eyed*
Back to top