ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dubious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dubious, -dubious-

*dubious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dubious (adj.) สงสัย See also: ไม่แน่ใจ Syn. doubtful, in doubt, questionable Ops. definite, certain
dubiously (adv.) อย่างสงสัย
dubiousness (n.) ความสงสัย See also: ความไม่แน่ใจ Syn. uncertainty, doubtfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
English-Thai: Nontri Dictionary
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I have achieved is a certain dubious celebrity among the prisoners.ที่ได้กลับมาคือการเป็นตัวปัญหา คนดังในหมู่นักโทษ
My mother here... thinks that being an actress is a dubious profession.แม่ของหนูที่นั่งอยู่นี้... คิดว่าการไปเป็นนักแสดง เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนค่ะ.
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
1. 65. . what a dubiously exact number1.65 เท่า ฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเลย
Where George Merchant secured permission to build his dubious mansion on Norris Avenue.ที่ซึ่งจอร์ชได้รับสิทธิ์ให้ดูแล เพื่อสร้างแมนชั่นเขา บนซอยนอริส
Brother Laxman, my wife's dubious reputation casts doubt upon my own.ลักษมณ์น้องข้า พฤติกรรมอันน่าสงสัย ของนาง ทำให้ตัวข้าถูกผู้คนสงสัยไปด้วย
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท
Case number one, Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.คดีที่หนึ่ง แฮปปี้ เบปุซชี่และความคลุมครือของพ่อ
The case of Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.ในคดีของคุณแฮปปี้ เบปุซชี่ และความคลุมครือของพ่อ
And you're acting dubious so Gu Jun Pyo hates you now, so you're being expelled, is that the truth?แล้วเธอก็ยังทำตัวน่าสงสัยอีก ตอนนี้ กูจุนพโยเขาเกลียดเธอแล้ว .. เพราะงั้น .. ตอนนี้เธอก็เลยกำลังจะถูกไล่ออก ..
You might look to your dubious parenting skills.ก็ลองดูความสามารถในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกของคุณดูละกัน
I gotta see this for myself. I'm dubious. It's another nice word.ขอเห็นด้วยตาตัวเองแล้วกัน ฉันขี้สงสัยน่ะ

*dubious* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, 不三不四] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha
来路不明[lái lù bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 来路不明 / 來路不明] unidentified origin; no-one knows where it comes from; of dubious background
[ài, ㄞˋ, 暧 / 曖] obscure; clandestine; dubious
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, 可疑] suspicious; dubious

*dubious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious
疑わしい節[うたがわしいふし, utagawashiifushi] (n) dubious points
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity
臭い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P)

*dubious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[adj.] (cha-ngon) EN: puzzled ; sceptical ; dubious ; doubtful FR: sceptique
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
เคลือบแคลง[adj.] (khleūapkhla) EN: doubtful ; dubious ; suspicious ; sceptical FR:
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:
ไม่มีที่มาที่ไป[adj.] (mai mī thīm) EN: dubious ; of unknown origin FR:
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious FR: suspect ; louche
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif

*dubious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragwürdigkeit {f}dubious nature
Zweifelhaftigkeit {f}dubiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dubious*
Back to top