ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dissonant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissonant, -dissonant-

*dissonant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissonant (adj.) ที่ไม่กลมกลืนกัน See also: ที่ไม่ประสานกัน Syn. discordant
dissonantly (adj.) อย่างไม่กลมกลืนกัน See also: อย่างไม่ประสานกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
dissonant(ดิส'ซะเนินทฺ) adj. ซึ่งไม่ประสานกัน,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งไม่กลมกลืนกัน, Syn. harsh
English-Thai: Nontri Dictionary
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've reviewed every dissonant episode I could find.ฉันหาทุกความไม่สอดคล้องทุกอย่างที่ฉันหาได้แล้ว
Because if this is not a dissonant episode, then whatever Abernathy had could be contagious.ถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่มันไม่สอดคล้องกัน แล้วอะไรก็ตามที่ทำให้อัลเบอนาตี้ติดเชื้อ
Like music, we are finite events, unique arrangements, sometimes harmonious, sometimes dissonant.อย่างเช่นเพลง พวกเรามีขอบเขตเหตุการณ์ การปรับแต่งบทเพลงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ บางครั้งมีความกลมกลืนกัน บางครั้งไม่กลมกลืนกัน

*dissonant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เพราะหู[adj.] (mai phrǿ hū) EN: dissonant ; discordant FR:

*dissonant* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dissonant; disharmonisch {adj} [mus.]dissonant
dissonant {adv}dissonantly
abweichend; unstimmig {adj}dissonant
abweichend {adv}dissonantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dissonant*
Back to top