ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dissonant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissonant, *dissonant*,

-dissonant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've reviewed every dissonant episode I could find.ฉันหาทุกความไม่สอดคล้องทุกอย่างที่ฉันหาได้แล้ว
Because if this is not a dissonant episode, then whatever Abernathy had could be contagious.ถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่มันไม่สอดคล้องกัน แล้วอะไรก็ตามที่ทำให้อัลเบอนาตี้ติดเชื้อ

-dissonant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เพราะหู[adj.] (mai phrǿ hū) EN: dissonant ; discordant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dissonant-
Back to top