ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disposable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disposable, -disposable-

*disposable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disposable (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง Syn. discardable, throwaway Ops. hondisposible
disposable (n.) สิ่งที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
disposable(ดิสโพ'ซะบัล) adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง,จัดการได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disposable Apparatusอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Disposable drugs for disposable patients.ยาที่ทิ้งได้ สำหรับ คนไข้ที่ทิ้งได้
You think of women as disposable pleasures rather than meaningful pursuits.คุณเป็นประเภทที่เห็นผู้หญิงเป็น ความสนุกประเภทใช้แล้วทิ้ง มากกว่าจะเห็นเป็นการ แสวงหารักที่มีความหมาย
But why do I have a disposable spoon?แต่ทำไมเราต้องใช้ช้อนใช้แล้วทิ้งวะ
Um, the disposable cameras.ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มีปฏิกิริยาแบบนี้เมื่อผู้ชายนอกใจแบบนั้น ผู้ชายนอกใจ แต่แทนที่พวกเขาจะโทษผู้ชาย พวกเขามักจะโทษผู้หญิง
It looks to be a disposable cell phone.มันเป็นโทรศัพท์ที่ใช้แล้วทิ้ง
It was a disposable cell.เขากดเบอร์เดียวตั้ง 6 ครั้ง ในเวลาไม่กี่นาที
I guess I just figured, why make something disposable, like a building, when you can make something that lasts forever, like a greeting card?ผมว่า ผมก็แค่คิดได้น่ะ ว่าเราจะไปสร้างอะไรที่มันล่มสลายได้ แบบอาคารสถานที่ ทำไม ในเมื่อเราสามารถทำอะไรที่มันจะอยู่ไปตลอดกาลได้ แบบการ์ดอวยพร?
911 call came from a disposable cell.ทำให้ตีวงได้แคบลงเหลือบริเวณ 20 ไมล์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของซีแอตเทิ้ล
Five right before the blackout to another disposable cell.5 สายแรกเกิดขึ้นก่อน เหตุการณ์หมดสติ กับเครื่องมือถือแบบใช้แล้วทิ้ง
We talked on disposable cell phones.เราคุยกันทางโทรศัพท์
You're discreet, efficient and you have a network of loyal customers with enormous disposable income.นายสุขุม มีคุณภาพ และนายมีเน็ตเวิร์คของความภักดีต่อลูกค้า พร้อมทั้งรายได้มหาศาล
Someone who was totally disposable, uh, wasn't bringing a damn bit of good to the world...ใครบางคนที่ เกิดมาอย่างไร้ค่าโดยสิ้นเชิง... เอ่อ ไม่ได้เอาความดีงามใดๆ แม้เพียงน้อยนิดมาสู่โลก...

*disposable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日本竹筷[Rì běn zhú kuài, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄎㄨㄞˋ, 日本竹筷] disposable chopsticks
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ, 一次性] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods)

*disposable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスポーザブル[, deisupo-zaburu] (n) disposable
ディスポーサブル手袋[ディスポーサブルてぶくろ, deisupo-saburu tebukuro] (n) disposable gloves
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks)
レジ袋[レジぶくろ, reji bukuro] (n) (disposable) shopping bag; carrier bag
使い捨て(P);遣い捨て;使い捨(io)[つかいすて(P);つかいずて, tsukaisute (P); tsukaizute] (adj-no,n) throwaway; disposable; (P)
使い捨てパスワード[つかいすてパスワード, tsukaisute pasuwa-do] (n) {comp} disposable password
可処分[かしょぶん, kashobun] (n,adj-no) disposable
可処分所得[かしょぶんしょとく, kashobunshotoku] (n) disposable income; disposable personal income; DPI
国民可処分所得[こくみんかしょぶんしょとく, kokuminkashobunshotoku] (n) national disposable income

*disposable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo t) EN: throwaway ; disposable FR: jetable ; à usage unique
หน้ากากใช้แล้วทิ้ง[n. exp.] (nākāk chāi ) EN: disposable face masks FR:
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง ; ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง[n. exp.] (phalittapha) EN: disposable products FR: produit jetable [m]
รายได้หลังหักภาษี[n. exp.] (rāidāi lang) EN: disposable income FR: revenu disponible [m]
รายได้สุทธิหลังหักภาษี[n. exp.] (rāidāi sutt) EN: disposable revenue FR:
สิ่งที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[n. exp.] (sing thī ch) EN: disposable FR:
ถุงมือใช้แล้วทิ้ง[n. exp.] (thung meū c) EN: disposable glove FR:

*disposable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einmalhandschuhe {pl}disposable gloves
Einmalspritze {f}disposable syringe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disposable*
Back to top