ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dispatch*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dispatch, -dispatch-

*dispatch* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be mentioned in dispatches (idm.) ได้รับการยกย่อง See also: ได้รับการสดุดี
dispatch (n.) การส่งสิ่งของ See also: การส่งคนออกไป Syn. report, release
dispatch (vt.) ส่งของ See also: ส่งคนออกไป Syn. transmit, forward
dispatch to (phrv.) ส่งไปยัง Syn. despatch to
English-Thai: HOPE Dictionary
dispatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. (การ) ส่ง,ส่งไปอย่างรวดเร็ว,ฆ่า,รีบทำ,จัดการอย่างรวดเร็ว,ข่าวด่วน., Syn. despatch
English-Thai: Nontri Dictionary
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dispatchเลือกจ่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell all dispatchers to remain at their posts.บอกศูนย์วิทยุให้ประจำที่ไว้ ยังมีงานต้องทำอีกเยอะ
Shall I dispatch him for you?ให้ข้าจัดการมัดให้ไหม? ขอบคุณ แต่ไม่ต้องหรอก
Then we request a ship be dispatched to ascertain the fate of the One.ถ้างั้นเราขอยานสักลำเพื่อตามหาความเป็นไปของเดอะวัน
If Viktor were so easy to dispatch you'd have done it yourself centuries ago.มันง่ายสำหรับวิกเตอร์ ...เจ้าก็น่าจะทำด้วยตัวเองตั้งแต่หลายศตวรรษที่แล้ว
But it was he who crept room to room dispatching everyone close to your heart.แต่มันก็ยังเป็นเขา เขาคลืบคลานเข้าไปทุกบ้าน แยกทุกอย่างออก / ใกล้ใจเธอ
L-Car-1 to dispatch, over.วอ.1 เรียก ได้ยินมั้ย.
The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.กองการถอนอุบัติเหตุเวทย์มนตร์ถูกส่งไปทันที
We've received reports of Umbrella Corporation dispatching armed guards and troop carriers.พวกเราได้รับรายงาน เกี่ยวกับปริษัทอัมเบลล่า... . ...ส่งคนติดอาวุธ และรถบรรทุกกองกำลัง
Needless to say, the Royal Academy of Science declared this crackpot mentally incompetent, and he was duly dispatched to a lunatic asylum.ทางราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์จึง ประกาศให้เจ้าบ้าคนนี้ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอัปเปหิเขาไปอยู่ รพ.ประสาท
This is 91 1 dispatch. Is anyone there?นี้ 911 ค่ะ มีใครอยู่ไหม
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป
The controller filed charges. Ari was on dispatch. He called me.เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินแจ้งข้อหาคุณ แอรีเขาโทรหาผม

*dispatch* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
[xí, ㄒㄧˊ, 檄] dispatch; order
签派室[qiān pài shì, ㄑㄧㄢ ㄆㄞˋ ㄕˋ, 签派室 / 簽派室] dispatch office
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, 出动 / 出動] to start out on a trip; to dispatch troops
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 遣] dispatch
未发货[wèi fā huò, ㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄏㄨㄛˋ, 未发货 / 未發貨] goods not yet dispatched
[rì, ㄖˋ, 馹] horse for relaying dispatches
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 结果 / 結果] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch
派出[pài chū, ㄆㄞˋ ㄔㄨ, 派出] send; dispatch
派遣[pài qiǎn, ㄆㄞˋ ㄑㄧㄢˇ, 派遣] send (on a mission); dispatch

*dispatch* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスパッチ[, deisupacchi] (n,vs) dispatch; despatch
ディスパッチャ;ディスパッチャー[, deisupaccha ; deisupaccha-] (n) dispatcher; despatcher
使わす(P);遣わす[つかわす, tsukawasu] (v5s,vt) to send; to dispatch; to despatch; (P)
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P)
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch
差遣[さけん, saken] (n,vs) dispatch; despatch; sending
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P)
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch)
急派[きゅうは, kyuuha] (n,vs) dispatch; despatch
急送[きゅうそう, kyuusou] (n,vs) dispatch; despatch
手っ取り早く[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously
派遣[はけん, haken] (n,vs) dispatch; despatch; deployment; (P)
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P)
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)
送達[そうたつ, soutatsu] (n,vs) (1) delivery; dispatch; despatch; conveyance; (2) service of process
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
遣外[けんがい, kengai] (n,adj-no) dispatched abroad; despatched abroad
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs)
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off

*dispatch* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
กระแสข่าว[n.] (krasaēkhāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ถุงเอกสาร[n. exp.] (thung ekkas) EN: document pouch ; dispatch case FR: porte-documents [m]
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée

*dispatch* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Abgangsdatum {n}date of dispatch
Abfertigungsstelle {f}dispatch office
Güterabfertigung {f}dispatch of goods
Versandabteilung {f}dispatch department
Versandanzeige {f}dispatch note

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dispatch*
Back to top