ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dispatch-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dispatch, *dispatch*,

-dispatch- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shall I dispatch him for you?ให้ข้าจัดการมัดให้ไหม? ขอบคุณ แต่ไม่ต้องหรอก
If Viktor were so easy to dispatch you'd have done it yourself centuries ago.มันง่ายสำหรับวิกเตอร์ ...เจ้าก็น่าจะทำด้วยตัวเองตั้งแต่หลายศตวรรษที่แล้ว
Whether he be a file clerk,a dispatch officer, park ranger... or a police officer.ไม่ว่าจะเป็นเสมียน เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร - จนท.ดูแลสวนสาธารณะ - หรือตำรวจ
Calleigh, dispatch told me you came back to the scene. What's up?แคลลี่ พวกทีมเก็บของเขาบอกว่าคุณกลับมาที่นี่
Unitthisis dispatch cleara routefortwo F.B.I.vehicles...เรียกหน่วย / เคลียร์เส้นทางให้รถ เอฟ บี ไอ 2 คัน
Yes, Sir, we had to dispatch all units.ใช่ค่ะ ทำไงได้ เราช่วยส่งทุกหน่วย
Yeah you had to dispatch all units, for all the naked people walking around?ช่าย คุณต้องช่วยส่งทุกหน่วย ช่วยพวกที่เดินแก้ผ้าไปรอบๆน่ะหรอ
So, with the dispatch of the Sergeant, we will now be able to concentrate on the eradication of our hoodie infestation.งั้นรีบจัดการกับศพให้เรียบร้อย พวกเรากำจัดตัวรังควาญได้ซะที
Let someone else dispatch Jones. Who?ความตายมีวิธีแปลก ๆ ในการสลับลำดับความสำคัญ
She analyzes it and tells us what to pay attention to. Dispatch to Terrorism Task Force.เธอวิเคราะห์มัน และจะบอกเราว่าเรื่องไหนที่ผิดสังเกตุ
I'll have dispatch call you a cab.ผมจะให้ตร.เรียกแท๊กซี่ให้แล้วกัน
I doubt the feds are working around the clock, but I got four guys and Dispatch on 11:00 to 7:00.ฉันสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง จะทำงานทั้งวันทั้งคืนนะสิ เเต่ฉันมีลูกน้องสี่คน เเละเข้าเวรจาก11: 00-7:

-dispatch- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签派室[qiān pài shì, ㄑㄧㄢ ㄆㄞˋ ㄕˋ, 签派室 / 簽派室] dispatch office
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, 出动 / 出動] to start out on a trip; to dispatch troops

-dispatch- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch)
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs)

-dispatch- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
กระแสข่าว[n.] (krasaēkhāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ถุงเอกสาร[n. exp.] (thung ekkas) EN: document pouch ; dispatch case FR: porte-documents [m]
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée

-dispatch- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Abgangsdatum {n}date of dispatch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dispatch-
Back to top