ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dinghy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dinghy, -dinghy-

*dinghy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dinghy (n.) เรือพาย Syn. vessel
dinghy (n.) เรือพายเล็กๆ Syn. rowboat
English-Thai: HOPE Dictionary
dinghy(ดิง'กี) n. เรือบดเล็ก (ของเรือใหญ่) -pl. dinghies, Syn. dingey,dingy,dinky
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I climbed over into the dinghy and pulled away.ผมปีนขึ้นไปบนเรือบดเเละพายออกไป
I wonder whose dinghy that is.สงสัยจังว่า นี่มันของใคร
Maybe there's a dinghy we can take back to the mainland.บางที อาจจะมีเรือเล็กที่พาเรากลับฝั่งได้
Should be able to find a dinghy to use.น่าจะหาเรือลำเล็กๆมาใช้ได้
Love, that is a dinghy.นั่นมันเรือแจว เรือของข้า มันยิ่งใหญ่
Because this belgian bore has been playing in the park for the past half-hour with his dinghy.เพราะเจ้าเบลเยี่ยมน่าเบื่อเล่นเรือบดเล็กในสวนมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว
Mrs. Porter is as yet unaccounted for, as is the ship's dinghy.เรายังไม่พบมิสพอร์เตอร์(อแมนดา)เลย บนเรือเล็กก็ด้วย

*dinghy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディンギー[, deingi-] (n) dinghy; (P)

*dinghy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือยาง[n. exp.] (reūa yāng) EN: rubber boat ; rubber dinghy FR: canot pneumatique [m] ; dinghy [m] (anglic.) ; dinghie [m] (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dinghy*
Back to top