ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*diminutive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น diminutive, -diminutive-

*diminutive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diminutive (n.) คำเรียกชื่อเล่น
diminutive (adj.) เล็กมาก See also: จิ๋ว, กระจิริด Syn. tiny, teeny-weeny Ops. huge, vast, enormous
English-Thai: HOPE Dictionary
diminutive(ดิมิน'นิทิฟว) adj. เล็ก,จิ๋ว,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แคระ. n. สิ่งที่เล็ก,คนที่มีรูปร่างเล็ก,คนแคระ. diminutiveness n. ดูdiminutive, Syn. small
English-Thai: Nontri Dictionary
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, yes, it is, my diminutive goddess.ทำไมหรอ ใช่ มันคือ ห้องสำหรับสตรีที่งดงาม
Is a diminutive of "Jennifer?"ชื่อย่อของ เจนนิเฟอร์ หรือเปล่า?

*diminutive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, 昵称] nickname; diminutive; term of endearment
[r, ㄖ˙, 儿 / 兒] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, 爱称 / 愛稱] term of endearment; pet name; diminutive

*diminutive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
指小辞[ししょうじ, shishouji] (n) {ling} diminutive
矮小;わい小[わいしょう, waishou] (adj-na,n) diminutive; pygmy; pigmy; stunted

*diminutive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ้[adj.] (jaē) EN: squat ; low ; dwarf ; diminutive ; bantam FR:
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy ; pigmy ; tiny ; diminutive ; wee FR: miniature ; minuscule ; mini ; nain ; pygmée
คำเรียกชื่อเล่น [n. exp.] (kham rīek c) EN: diminutive [f] FR:
คำเรียกสั้น ๆ[n. exp.] (kham rīek s) EN: diminutive FR: diminutif [m]
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized FR: nain
เล็กกระจิดริด[v.] (lekkrajitri) EN: be tiny ; be small ; be miniature ; be petite ; be little ; be diminutive FR:
เล็กกระจิดริด[adj.] (lekkrajitri) EN: tiny ; small ; miniature ; petite ; little ; diminutive FR:
ย่อม[adj.] (yǿm) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish FR:

*diminutive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diminutive {f}diminutives
Verkleinerungsform {f}diminutive form

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *diminutive*
Back to top