ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-diminutive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น diminutive, *diminutive*,

-diminutive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, yes, it is, my diminutive goddess.ทำไมหรอ ใช่ มันคือ ห้องสำหรับสตรีที่งดงาม
Is a diminutive of "Jennifer?"ชื่อย่อของ เจนนิเฟอร์ หรือเปล่า?

-diminutive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[r, ㄖ˙, 儿 / 兒] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final

-diminutive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
指小辞[ししょうじ, shishouji] (n) {ling} diminutive

-diminutive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ้[adj.] (jaē) EN: squat ; low ; dwarf ; diminutive ; bantam FR:
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy ; pigmy ; tiny ; diminutive ; wee FR: miniature ; minuscule ; mini ; nain ; pygmée
คำเรียกชื่อเล่น [n. exp.] (kham rīek c) EN: diminutive [f] FR:
คำเรียกสั้น ๆ[n. exp.] (kham rīek s) EN: diminutive FR: diminutif [m]
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized FR: nain
เล็กกระจิดริด[v.] (lekkrajitri) EN: be tiny ; be small ; be miniature ; be petite ; be little ; be diminutive FR:
เล็กกระจิดริด[adj.] (lekkrajitri) EN: tiny ; small ; miniature ; petite ; little ; diminutive FR:
ย่อม[adj.] (yǿm) EN: small ; tiny ; little ; undersized ; pygmy ; diminutive ; mini ; moderate ; smallish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -diminutive-
Back to top