ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teeny-weeny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teeny-weeny*, -teeny-weeny-

teeny-weeny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teeny-weeny (adj.) เล็กมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์
I get enough teeny-weeny dick already.ฉันพอกันทีกันกับ ปีกะจู๋อันเล็กๆแล้ว
You just made me a teeny-weeny bit wealthier than I already am.ที่นายทำเงินให้ฉันเล็กๆน้อยๆ ที่ฉันมีอยู่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teeny-weeny
Back to top