ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*delusive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น delusive, -delusive-

*delusive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delusive (adj.) หลงผิด See also: เข้าใจผิด Syn. imaginary, false
English-Thai: HOPE Dictionary
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
English-Thai: Nontri Dictionary
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวงตา (v.) be delusive See also: be deceptive

*delusive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious FR: faux ; mensonger ; fallacieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *delusive*
Back to top