ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*defunct*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defunct, -defunct-

*defunct* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defunct (adj.) ตาย See also: สิ้นชีพ Syn. dead Ops. alive, living
defunct (adj.) ไม่ทำงาน See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้ Syn. deceased, expired, no longer functioning Ops. current
English-Thai: HOPE Dictionary
defunct(ดิฟังคฺทฺ') adj. ตาย,ดับ,ไม่มีผล,หมดอายุ, Syn. deceased,
English-Thai: Nontri Dictionary
defunct(adj) ตาย,สิ้นอายุขัย,หมดลม,สิ้นลม,หมดอายุ,ดับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defunct companyบริษัทร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was at his apartment, collecting DNA samples for my now-defunct plan to get him to shut up, and I erased his research on you.ผมไปที่อพาร์ทเม้นเขา ตามเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ สำหรับแผนที่ตอนนี้เลิกใช้แล้วของผม ทำให้เขารูดซิปปาก
St. Baldwin's is a now defunct psychiatric hospital for the criminally insane.เซนต์บาลด์วินส์เป็นโรงพยาบาลทางจิตเวชที่เลิกไปแล้ว เพราะเหตุผลทางด้านอาชญากรรม ตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ที่ซาเรม
Uh, most are dead or defunct, but others -ส่วนใหญ่ตายหรือไม่ก็เลิกไปแล้ว แต่กลุ่มอื่น ฉันไม่แน่ใจ
Kang's using a defunct steel factory owned by your family's company.คังใช้โรงงานเหล็กที่ปิดตัวไปแล้ว ครอบครองโดยบริษัทครอบครัวคุณ
Well, uh- uh, I'm dealing with a- a defunct, ancient language here.ก็ ผม เอิ่ม กำลังแกะอยู่กับ ภาษาโบราณที่หายไปนานแล้วนะ

*defunct* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソ連圏[ソれんけん, so renken] (n) Soviet bloc (defunct)
保守新党[ほしゅしんとう, hoshushintou] (n) New Conservative Party (defunct Japanese political party)
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP
日本電信電話公社[にっぽんでんしんでんわこうしゃ;にほんでんしんでんわこうしゃ, nippondenshindenwakousha ; nihondenshindenwakousha] (n) (See 電電公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct)
普化宗[ふけしゅう, fukeshuu] (n) Fuke school (defunct sect of Zen Buddhism)
武徳殿[ぶとくでん, butokuden] (n) (1) (See 大内裏) building on the greater palace grounds used by the emperor for viewing horse racing, horseback archery, etc.; (2) martial arts practice hall at Heian Shrine (est. in 1895 by the Dai Nippon Butoku Kai, now defunct)
経企庁[けいきちょう, keikichou] (n) (abbr) (See 経済企画庁・けいざいきかくちょう) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P)
経済企画庁[けいざいきかくちょう, keizaikikakuchou] (n) (See 内閣府) Economic Planning Agency (defunct as of 2001); (P)
連合赤軍[れんごうせきぐん, rengousekigun] (n) Coalition Red Army (defunct Japanese armed militant group)
電電公社;電々公社[でんでんこうしゃ, dendenkousha] (n) (See 日本電信電話公社) Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (defunct)

*defunct* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดสภาพ[adj.] (mot saphāp) EN: unusable ; inoperable ; unserviceable ; defunct  FR:
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
ถูกยุบ[adj.] (thūk yup) EN: defunct FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *defunct*
Back to top