ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*debility*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น debility, -debility-

*debility* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debility (n.) ความอ่อนแอ See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง Syn. feebleness, disability
English-Thai: HOPE Dictionary
debility(ดิบิล'ลิที) n. ความอ่อนเพลีย,ภาวะที่อ่อนกำลัง, Syn. feebleness
English-Thai: Nontri Dictionary
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]

*debility* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体弱[tǐ ruò, ㄊㄧˇ ㄖㄨㄛˋ, 体弱 / 體弱] debility

*debility* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
衰弱[すいじゃく, suijaku] (n,vs,adj-no) weakness; debility; breakdown; prostration; (P)

*debility* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กษัย[n.] (kasai) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; termination ; deterioration FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *debility*
Back to top