ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cruiser*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cruiser, -cruiser-

*cruiser* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
armored cruiser (n.) เรือรบ
battle cruiser (n.) เรือรบ Syn. armored cruiser
battle cruiser (sl.) ผับ See also: บาร์เหล้า, ร้านเหล้า
cabin cruiser (n.) เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ Syn. cruiser
cruiser (n.) คนที่เดินทางท่องเที่ยว
cruiser (n.) รถลาดตระเวน
English-Thai: HOPE Dictionary
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
English-Thai: Nontri Dictionary
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there's-The statie's police cruiser is in my uncle's garage.ดันมีรถตำรวจ อยู่ในโรงรถลุงผม
We just heard from lieutenant wetherly that the cruiser was nuked, but there are no signs of bodies inside.พวกเราเพิ่งทราบจากผู้หมวดเวเธอลี่ ว่ารถคันนั้นถูกระเบิด แต่ไม่มีศพอยู่ด้านใน
Look, my Land Cruiser can hold eight people.รถผมสามารถบรรทุกคน ได้ 8 คน
Land Cruiser's yours now.รถของผมเป็นของคุณแล้ว
Our cruiser must be back.ยานของเราคงกลับมาแล้ว
Maybe you can relay a signal through the cruiser that just dropped me off.พวกท่านน่าจะพอส่งสัญญาณ จากยานที่เพิ่งมาส่งข้าได้นะ
Deploy the fleet. Have the cruisers protect the transports.แปรแถวเป็นหน้ากระดาน ให้ฝูงยานช่วยป้องกันการเดินทาง
That is one big, cruiser crusher.นั่นมัน ยาน cruiser crusher
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง
Sir, the Republic cruisers have halted their attack.ท่านครับ ยานของพวกสาธารณรัฐหยุดโจมตีแล้ว
Move the cruisers into attack position.เคลื่อนยานเข้าสู่ตำแหน่งโจมตี!
I'll send 2 mainline cruisers to help you destroy it.ข้าจะส่งกองกำลังไปช่วยเจ้า เพื่อทำลายมัน

*cruiser* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 巡洋舰 / 巡洋艦] cruiser (warship); battle cruiser

*cruiser* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クルーザー[, kuru-za-] (n) cruiser (i.e. warship or cabin cruiser); (P)
ランクル[, rankuru] (n) (abbr) (Toyota) Land Cruiser
乙巡[おつじゅん, otsujun] (n) second-class cruiser
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)
仮装巡洋艦[かそうじゅんようかん, kasoujunyoukan] (n) merchant cruiser
巡洋艦[じゅんようかん, junyoukan] (n) cruiser
巡航船[じゅんこうせん, junkousen] (n) cruiser
甲巡[こうじゅん, koujun] (n) armored cruiser; armoured cruiser

*cruiser* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อตาลหางแหลม(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Common Cruiser ; Cruiser FR:
เรือลาดตระเวน[n.] (reūalāttraw) EN: cruiser FR: vaisseau de croisière [m] ; croiseur [m]
รถตำรวจ[n. exp.] (rot tamrūat) EN: police car ; police cruiser ; black and white (pop.) (Am.) FR: véhicule de police [m] ; voiture de police [f]

*cruiser* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlachtkreuzer {m}battle cruiser
Halbschwergewicht {n} [sport]cruiser weight [Am.]
Straßenkreuzer {m}road cruiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cruiser*
Back to top