ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crossroad*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crossroad, -crossroad-

*crossroad* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crossroad (n.) ทางแยก See also: จุดที่ถนนมาตัดกัน Syn. crossway
English-Thai: HOPE Dictionary
crossroadทางแยก,สี่แยก,ทางตัด,ถนนขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
crossroad(n) สี่แยก,ทางแยก,ทางแพร่ง,ทางตัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางแยก (n.) crossroad See also: intersection Syn. ทางตัด, ชุมทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม!
Your husband is at a crossroads in his career.สามีเธออยู่ในช่วงสำคัญในอาชีพ
The barrier we've passed through the crossroads was for his wife.ข้ารู้ว่าเขากำลังโศกเศร้า.
The love relationship without enough understandings can't even pass the crossroads of lifeสัมพันธภาพแห่งความรักถึงมันจะเข้าใจได้ยาก และแม้ว่าจะใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อทำความเข้าใจกับมัน
We trap the crossroads demon, trick it,ถ้าเราจับปีศาจสี่แยก หลอกมัน
If we trap the crossroads demon try to welsh our way out of the deal in any way,you die.ถ้าเราวางกับดักปีศาจครอสโรด พยายามหาทางหลบเลี่ยงจากข้อตกลง ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม นายตาย
Help you out of the crossroads deal.ช่วยนายออกจากข้อตกลงที่ทางแยกนั่น
You're at a crossroads, detective.ตอนนี้คุณมีทางเลือกแค่สองทาง คุณนักสืบ
We're definitely standing at the crossroad now.เรากำลังยืนอยู่ตรงทางแยก
AND AM STRUGGLING WITH LOVE. WHAT'S WRONG, BABY? I AM STANDING AT THE CROSSROADS OF 31 LIVESอยากจะเที่ยวชมความฉิบหายที่ฉันบอกไปสักหน่อยไหม เริ่มล่ะนะ
My crossroads moment.ว่าพ่อจะเป็นอาจารย์แบบไหน
The process by which they will choose a new leader for the world's one billion Catholics who now find their church at a crossroads, its ancient traditions threatened by a modern world.ในที่ประชุม จะเลือกใหม่สันตะปาปา หนึ่งพันล้าน ของซื่อสัตย์ Catholics ในโลก ซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่ที่ rascruce,

*crossroad* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 馗] cheekbone; crossroads; high
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 十字路口] crossroads; intersection
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 逵] crossroads; thoroughfare
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, 交叉点 / 交叉點] junction; crossroads; intersection point
要枢[yào shū, ㄧㄠˋ ㄕㄨ, 要枢 / 要樞] important traffic hub; key crossroad
要冲[yào chōng, ㄧㄠˋ ㄔㄨㄥ, 要冲 / 要沖] road hub; major crossroad

*crossroad* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分かれ道;別れ路;別れ道;分れ道;わかれ道[わかれみち, wakaremichi] (n) branch; forked road; crossroads; branch road; parting of the ways; turning point
十字街[じゅうじがい, juujigai] (n) crossroads; street crossing
十字路[じゅうじろ, juujiro] (n) crossroads; (P)
四つ角[よつかど, yotsukado] (n) four corners; crossroads; (P)
四つ辻[よつつじ, yotsutsuji] (n) crossroads; intersection
岐路[きろ, kiro] (n) forked road; crossroads; (P)
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
[つじ, tsuji] (n,adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P)
辻社[つじやしろ, tsujiyashiro] (n) small shrine built at a crossroads
途子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection
関頭[かんとう, kantou] (n) crossroads; crucial point

*crossroad* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมทาง[n. exp.] (chum thāng) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.) FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
แพร่ง[n.] (phraeng) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction ; square FR: embranchement [m] ; fourche [f]
สามแพร่ง[n.] (sāmphraeng) EN: three-forked crossroad FR:
เสียกบาล[n.] (sīakabān) EN: spirit offering left at a crossroads or floated on the water FR:
สี่แยก[n. exp.] (sī yaēk) EN: crossroads ; intersection ; square FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; croisée [f] ; intersection [f] ; carrefour en croix simple [m] ; carrefour en X [m]
ทางแยก[n.] (thāng yaēk) EN: crossroads ; intersection (Am.) ; junction FR: carrefour [m] ; croisement [m] ; intersection [f] ; bifurcation [f] ; embranchement [m] ; jonction [f]
แยก[n.] (yaēk) EN: side road ; byroad ; crossroad ; junction ; intersection ; parting FR: jonction [f] ; croisement [m] ; carrefour [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crossroad*
Back to top